Z histórie - Történelmünkről

 

         Združenie obcí Mikroregión pri Slanej bolo založené v roku 2000.  Zakladajúcimi obcami boli Chanava, Hubovo, Rumince, Štrkovec, Tornaľa a Včelince. Neskôr sa k nim pripojili obce Abovce, Lenka, Neporadza, Riečka a stránska. Oblasťou činnosti spoločenstva je od založenia:

1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.

2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.

3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, pohostinstvo a  ubytovanie, reklama a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov, kultúra, šport a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu).

 

    História územia mikroregiónu je úzko spätá Gemerským panstvom a históriou uhorských  zemianskych rodov, ako boli Abovci, Hanvayovci, Czinegovci, Dancsovci, Szentkirályiovci, Tekesovci, Szalonnaiovci, Soldosovci, Dačovci, Zacharovci, Méhyovci. Tehesovci, Tornallyayovci a ďalší, po ktorých mnohé obce odvádzajú svoj názov v maďarskom, ale aj slovenskom jazyk.

 

A Sajó menti kistérseg 2000 ben egyesült. Hamva, Hubó, Runya, Kövecses, Méhi es Tornalja voltak a kistérség megalapítói majd  későb csatlakoztak a tovabbi falvak is Abafala Lenke Recske Oldalfala és Naprágy. A Társulat tevékenységei megalapulásuk óta

  1. A helyi demokrácia es a csoportos együttműködés fejlesztése
  2. Fentartható fejlődés a térségben
  3. Saját tevékenység támogatása es fellendítése a regionális gazdaságban (aru adásvétele, reklámok, vendeglátás és szolgáltatás nyujtása a lakosok számára.

Historické pamiatky - Történelmi elmlékeink

 

Jedným z najväčších zaujímavostí mikroregiónu je bohatosť hmotných kultúrno-historických pamiatok. Na území sa nachádza 18 pamiatok evidovaných v Národnom registri kultúrnych pamiatok Slovenska. Ide o 6 kostolov, 8 kaštieľov a kúrií s parkami, 2 pomníky a 1 fara a vila. Prevládajú pamiatky z obdobia baroka a klasicizmu. Ich stav a formy využívania sú však v mnohých prípadoch veľmi zlé.

 

A kistérség egyik legnagyobb érdekesége, hogy nagyon gazdag kulturális történelmi emlékekben. A Szlovák Köztársasági Emlékügyi Hivatal mintegy 18 emléket tart nyilván ebben a kistérségben. Van 6 templom, 8 kastély, kúria parkkal, 2 emlékmű, 1papplak és villa.

Ezek az emlékek meg a barokk es a klasszicizmus korábol maradtak fenn, ennek ellenére kihasználatlanul van hagyva.

Pamiatky

Kaštieľ Abaffyovcov - Abovce

Kaštieľ Abaffyovcov - Abovce

Najzaujímavejšou pamiatkou v obci Abovce je klasicistický kaštieľ Abaffyovcov z barokovými prvkami, postavený v rokoch 1800 - 1810 spolu s hospodárskou budovou zapísaný v zozname NKP pod číslom 932. Okrem neho sa v obci nachádza kúria rodiny Fodorovcov, dnes sídlo obecného úradu...

Drevená zvonica a kostol Hubovo

Drevená zvonica a kostol Hubovo

Obec Hubovo je známe svojou drevennou zvonicou postavenou v ľudovom štýle v 90.-tych rokoch 18 storočia. Je súčasťou areálu reformného kostola v klasicistickom štýle, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1776. Obidva objekty sú zapísané v zozname NKP pod číslom 965.     Okrem...

Fara, kostol, kúria s areálom a pomník v Chanave

Fara, kostol, kúria s areálom a pomník v Chanave

Kalvínsky kostol postavený 1830 v zozname NKP pod číslom 967.   Obec Chanava sa pýši viacerými pamiatkami zaísanými v zozname nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok spojených najmä s pôsobením významného dejateľa,kňaza a básnika - Tompu Mihála   Fara a Pamätná...

Kaštieľ s parkom v Králi

Kaštieľ s parkom v Králi

Dominantou obce Kráľ je barokovo-klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1743 až 1744. Patrí medzi najzachovalejšie a najkrajšie historické objekty južného Gemera. V súčasnosti v ňom sídli obecný úrad a reštauračné zariadenie. Pravé krídlo kaštieľa tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava z...

Kaštieľ so sýpkou v Lenke

Kaštieľ so sýpkou v Lenke

Klasicistický kaštieľ so sýpkou z polovice 18.soročia zapísaný v zozname NKP pod číslom 10 978, bol upravovaný v 19.storočí  v súčasnosti prechádza kompletnou rekonštrukciou. Erb patriaci rodine Mumhartovcov nájdeme na štíte kaštieľa v obci Lenka. Od polovice 18. storočia boli...

Kostol v Riečke

Kostol v Riečke

Najvýznamnejšou historickou pamiatkou obce je renesančný reformovaný kostol z roku 1697. Je evidovaný v zozname NKP pod číslom: 995. V roku 1993 bol zrekonštruovaný. veža bola dostavaná o 100 rokov neskôr a v súčasnosti ja známa ako "šikmá veža" s odklonom asi 45 cm.  Medzi jeho...

Kostol v Ruminciach

Kostol v Ruminciach

Gotický kostol reformovanje cirkvy z 15.storočia ja najstaršou pamiatkou v obci. Prestavaný bol v 19. storočí, pričom sa zachovala historizujúca fasáda.    V obci sa nachádza aj neskorobaroková zemianska kúria z polovice 18.storočia, ktorá je však vo veľmi zlom stave.

Kostol Včelince

Kostol Včelince

  Ozdobou obce je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa, z roku 1773. Jeho veža pochádza z 19. storočia a kaplnka z roku 1848. Ja evidovaný v zozname NKP pod č. 1033   V roku 2002 bol kompletne zrekonštruovaný barokový interiér.     Z...

Pamiatky mesta Tornaľa

Pamiatky mesta Tornaľa

Mesto Tornaľa vzhľadom an svoju históriu má viacero historických pamiatok, ktoré stoja za pozornosť. V zozname NKP je zapísaných iba 6 objektov: Novobarokový kaštieľ s parkom z druhej polovice 19. storočia  nachádzajúci sa v čast Starňa. Zapísaný v zozname NKP pod...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300