Aktualizácia Príručky pre obce zapojené do NP TSP

15.04.2012 07:19

 

FSR vydáva dodatok č. 1 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 

13. apríla 2012. Hlavnou zmenou, ktorú zavádza dodatok, je predĺženie lehoty na odoslanie čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP. Lehota sa predlžuje

na 15 kalendárnych dní, čo bola požiadavka obcí kvôli ich výplatným termínom.

 

Príručka pre obce zapojené do NP TSP

 

Ďalšie zmeny zavedené dodatkom sa týkajú:

 

·         počtu rovnopisov čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP. Dodatok č. 1 zavádza povinnosť obcí predkladať 2 rovnopisy z dôvodu, že 1 rovnopis FSR uchováva vo svojej dokumentácii a 1 rovnopis je povinný predkladať na Riadiaci orgán pre OP ZaSI.

·         spresnenia textu v prípade pravidla ohľadom trvania práceneschopnosti.

·         prílohy č. 1 Príručky pre obce (Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP), v ktorej bolo potrebné zaviesť evidovanie sviatkov a počet hodín resp. dní, za ktoré sa zamestnancovi poskytuje náhrada mzdy podľa § 141 Zákonníka práce.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300