Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2012

09.11.2011 13:59

 

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2012.

 

Upozorňujeme Vás, že

  • pre všetky programy dotačného systému je v rámci I. kola stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí, a to do 30. decembra 2011. Ak po vyhodnotení I. kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch dotačného systému voľné finančné prostriedky, vyhlási Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky II. kolo podávania žiadostí.
  • Dotačné komisie budú posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú ku dňu podania úplné a budú spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnosMinisterstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,
  • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí do II. kola.
  •  ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia aj v roku 2011, schválená dotácia na projekty realizované v roku 2012 bude poukázaná na jeho účet len za predpokladu, že ministerstvo kultúry akceptovalo predložené vyúčtovanie dotácie za rok 2011.

 

Všeobecné informácie

  • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
  • Výnos z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
  • Rokovací poriadok komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

 

 

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2012

 

Dotačné programy

(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

 

Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice
   (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

Umenie

   (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

Pro Slovakia

  (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

Nehmotné kultúrne dedičstvo
   (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom

   stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl )

 

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300