Malé grantové výzvy

07.03.2012 09:35

 

 

Rozvíjame občiansku identitu

 

Nadácia INTENDA vyhlasujem už štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v tomto roku vyčlenená suma 60 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur.

Uzávierka výzvy: 30.3.2012

Viac informácii nájdete TU.

 

Výzva v grantovom programe Oživujeme verejné priestory bude vyhlásená 2.4.2012 !

 

Divé maky

Divé maky, občianske združenie vyhlasuje nový ročník talentových skúšok do štipendijného vzdelávacieho programu. Každé rómske dieťa, ktoré prejavuje mimoriadne nadanie na vybranú umeleckú činnosť, sa teraz môže uchádzať o finančnú podporu na svoje vzdelávanie a rozvoj talentu.

Prihlášky sa prijímajú do 30.3.2012

Viac informácií nájdete TU

 

 

Prekročme spolu bariéry 
 

Podpora ľudí so znevýhodnením je dlhodobo jednou z primárnych oblastí zamerania aktivít Nadácie Orange. V roku 2012 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. v oblasti sociálnej inklúzie štvrtý ročník grantového programu Prekročme spolu bariéry.


Cieľom programu je prispieť k sociálnej integráciizmierňovaniu sociálnych rozdielov, odstraňovaniu sociálneho vylúčenia a k zlepšeniu podmienok samostatného života zdravotne znevýhodnených.


V roku 2012 budú v programe podporené najmä projekty zamerané na rozvoj a posilnenie životných a pracovných zručností, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti ohrozených cieľových skupín. Prostredníctvom podpory týchto aktivít chce program predchádzať riziku sociálneho vylúčenia a uľahčiť sociálnu integráciu cieľových skupín.

 
Grantový program je otvorený pre mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, obce a mestá, ktoré sa rozhodnú ciele programu napĺňať prostredníctvom:

  • Vzdelávacích aktivít
  • Aktívnej terénnej sociálnej práce 
  • Zvyšovania informovanosti, poskytovaním poradenstva a odstraňovaním komunikačných bariér 
  • Sebarealizačných aktivít a aktivít podporujúcich rozvoj životných a pracovných zručností


Rozpočet programu:                                                   80 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:                              2 000 eur

 

Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                                        11.4.2012
Zverejnenie výsledkov:                                                    23.5.2012
Realizácia:                                                                jún - október 2012


Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Formulár žiadosti nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

 

 

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev

 

Výzva na predkladanie návrhov Spoločných projektov  v Blokovom grante pre podporu partnerstiev  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce  je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.  Účelom Spoločných projektov, ktoré sú predmetom Blokového grantu pre podporu partnerstiev, je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami Švajčiarskej federácie a Slovenska a tým prispieťku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ

Kód výzvy: BG PP 1

Dátum vyhlásenia 1. Výzvy: 5. marec 2012

Dátum uzávierky 1. Výzvy:  10. máj 2012

Miera podpory: 90%

Výška grantu: 10 000 – 200 000 EUR

Viac informácií TU

 

Pozývame Vás na informačné semináre k vyhláseniu 1. Výzvy na predkladanie návrhov Malých projektov a 1. Výzvy na predkladanie návrhov Spoločných projektov: 

15. marec 2012, Košice

20. marec 2012, Banská Bystrica

22. marec 2012, Bratislava

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300