Malé grantové výzvy

07.03.2012 09:35

 

 

Rozvíjame občiansku identitu

 

Nadácia INTENDA vyhlasujem už štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti. Na program je v tomto roku vyčlenená suma 60 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur.

Uzávierka výzvy: 30.3.2012

Viac informácii nájdete TU.

 

Výzva v grantovom programe Oživujeme verejné priestory bude vyhlásená 2.4.2012 !

 

Divé maky

Divé maky, občianske združenie vyhlasuje nový ročník talentových skúšok do štipendijného vzdelávacieho programu. Každé rómske dieťa, ktoré prejavuje mimoriadne nadanie na vybranú umeleckú činnosť, sa teraz môže uchádzať o finančnú podporu na svoje vzdelávanie a rozvoj talentu.

Prihlášky sa prijímajú do 30.3.2012

Viac informácií nájdete TU

 

 

Prekročme spolu bariéry 
 

Podpora ľudí so znevýhodnením je dlhodobo jednou z primárnych oblastí zamerania aktivít Nadácie Orange. V roku 2012 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. v oblasti sociálnej inklúzie štvrtý ročník grantového programu Prekročme spolu bariéry.


Cieľom programu je prispieť k sociálnej integráciizmierňovaniu sociálnych rozdielov, odstraňovaniu sociálneho vylúčenia a k zlepšeniu podmienok samostatného života zdravotne znevýhodnených.


V roku 2012 budú v programe podporené najmä projekty zamerané na rozvoj a posilnenie životných a pracovných zručností, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti ohrozených cieľových skupín. Prostredníctvom podpory týchto aktivít chce program predchádzať riziku sociálneho vylúčenia a uľahčiť sociálnu integráciu cieľových skupín.

 
Grantový program je otvorený pre mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, obce a mestá, ktoré sa rozhodnú ciele programu napĺňať prostredníctvom:

  • Vzdelávacích aktivít
  • Aktívnej terénnej sociálnej práce 
  • Zvyšovania informovanosti, poskytovaním poradenstva a odstraňovaním komunikačných bariér 
  • Sebarealizačných aktivít a aktivít podporujúcich rozvoj životných a pracovných zručností


Rozpočet programu:                                                   80 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:                              2 000 eur

 

Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                                        11.4.2012
Zverejnenie výsledkov:                                                    23.5.2012
Realizácia:                                                                jún - október 2012


Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Formulár žiadosti nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

 

 

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev

 

Výzva na predkladanie návrhov Spoločných projektov  v Blokovom grante pre podporu partnerstiev  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce  je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.  Účelom Spoločných projektov, ktoré sú predmetom Blokového grantu pre podporu partnerstiev, je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami Švajčiarskej federácie a Slovenska a tým prispieťku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ

Kód výzvy: BG PP 1

Dátum vyhlásenia 1. Výzvy: 5. marec 2012

Dátum uzávierky 1. Výzvy:  10. máj 2012

Miera podpory: 90%

Výška grantu: 10 000 – 200 000 EUR

Viac informácií TU

 

Pozývame Vás na informačné semináre k vyhláseniu 1. Výzvy na predkladanie návrhov Malých projektov a 1. Výzvy na predkladanie návrhov Spoločných projektov: 

15. marec 2012, Košice

20. marec 2012, Banská Bystrica

22. marec 2012, Bratislava

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
047 552 33 69