Program obnovy dediny - VÝZVA

17.09.2015 12:42

 

 

Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia

 

Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

 

Činnosť 1 Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra:

-       aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva, monitoring a odstránenie nelegálnych skládok odpadu v katastrálnom území obce, čistenie vodných tokov a priľahlých plôch v správe obcí (resp. po dohode so správcom toku) od tuhých komunálnych odpadov, čistenie prírodných útvarov od tuhých komunálnych odpadov, nákup zberných nádob na odpad a ich umiestnenie do verejných priestorov obce (max. 20 % celkových nákladov), vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho odpadu,

-       aktivity pre podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni,

-       aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: napr. adaptačné opatrenia zamerané proti vysychaniu pôd – zasakovacie pásy; konštrukcia nových krajinných prvkov, zalesnené pásy v smere vrstevníc, trvalo zatrávnené pásy, vegetačné pásy pozdĺž riečnych brehov, terasy; renaturácia a ochrana tokov a mokradí, obnova mŕtvych ramien, výsadba vetrolamov, opatrenia na zabraňovanie vysychaniu pôdy a zmene mikroklimatických podmienok, zelené strechy, zmeny povrchov, akumulačné opatrenia, adaptácie rigolov, údržba a budovanie prvkov protipovodňovej ochrany a pod., projektová štúdia adaptácie na zmeny klímy, lokálna stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy),

-       aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva neziskového charakteru vo väzbe na podporovanú činnosť (napr. informačná tabuľa, informačný leták, prezentácia), (max. 10 % nákladov).

 

Činnosť 2 Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o životnom prostredí a hodnote vidieckej krajiny:

-       aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných besied, informačných akcií,

-       aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, činnosti zamerané na udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť.

 

Oprávnený žiadateľ:

a.)     obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

b.)     mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce,

c.)      mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí,

d.)     mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce.

 

Maximálna výška dotácie: 

                5 000 EUR pre obce

                8 000 EUR pre mikroregionálne združenia obcí

Výška podpory: 95%

 

Termín uzávierky:   30. október 2015

 

Viac informácií TU

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300