Tu sa nám páči, tu chceme žiť

01.09.2012 06:04

 

 

 

Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 8.ročník


Popis programu

Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V tomto roku je na podporu projektov aktívnych ľudí v rámci grantového programu vyčlenených 14 200 euro. Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1 200 euro.

Aké projekty môžu byť podporené

Pri výbere projektov budeme preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám.

Radi napríklad podporíme:

  • úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...
  • vybudovanie nových zariadení – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku
  • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná najskôr od 1. novembra 2012 do 31. júla 2013.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:

mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
kultúrne inštitúcie
samosprávy
iniciatívne skupiny občanov.

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

  • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
  • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
  • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
  • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
  • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
  • V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:

1. Centrum pre filantropiu, vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit a Centrum pre filantropiu, n.o.,
3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí správna rada Centra pre filantropiu.


Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálne výška poskytnutého grantu je 1 200 euro.

V programe nepodporíme:
- budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
- budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
- projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
- zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb; 
- projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
- projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Našou snahou je zjednodušiť vám proces predkladania projektov. Preto sme pristúpili k novému elektronickému systému predkladania projektov. Stačí sa zaregistrovať, vyplniť elektronický online formulár a jedným tlačidlom projekt odoslať.

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

- vyplnili elektronický formulár, ktorý nájdete na cpf.egrant.sk
- vypracovali projekt a rozpočet projektu 
- priložili k projektu prílohy, vrátane vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá je projektom dotknutá (napr. pri oprave obecného majetku).

Vyplnenie online formuláru je jednoduché. Kliknite na https://cpf.egrant.sk a postupujte podľa nasledovných krokov:

KROK 1. Registrujte sa (v pravom hornom rohu). Registráciu je potrebné vyplniť len raz. 
Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo. 
Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej e-mailovej adresy. Následne sa vráťte na https://cpf.egrant.sk. 
KROK 2. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi.
KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár.

Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do odoslania projektu. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní projektu si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky t.j. 21.9. 2012 do konca dňa.

Konzultácie sú poskytované Centrom pre filantropiu:
- telefonicky: 02 5464 4682, 0917/176 744, 0915/454 242
- e-mailom: balanova@changenet.sk 
- osobne na adrese: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Konzultácia nie je povinná.

Výsledky o podporení, alebo nepodporení projektu Vám zašleme poštou. Výsledky budú uverejnené aj nawww.cpf.sk ; www.tusanampacituchcemezit.sk.

TEŠÍME SA NA VAŠE PROJEKTY

 

Tento text vo formáte PDF si môžte stiahnuť TU.

 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300