V ý z v a na predkladanie žiadostí o úhradu DPH obciam

25.01.2012 13:15

 

 


Pôdôhospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2012 v termíne od 25.01.2012 do 22.02.2012

na opatrenia: 

- 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 
- 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 


a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia: 

- 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo 
- 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 


KAM SA ŽIADOSŤ PREDKLADÁ? 

Žiadosť sa predkladá na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „Usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 Usmernenia. 

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.12.2011 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2. – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER, ktoré sú prílohou č. 1 výzvy zverejnenej na stránke www.apa.sk 

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Katarína Hasaralejková (mobil 0918 612 171) e-mail: katarina.hasaralejkova@apa.sk .

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

·         Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu DPH obciam

·         Príloha č. 1 - Zoznam ukončených projektov k 31.12.2011

·         Príloha č. 2 - Usmernenie MPRV SR č. 488-2011-100

·         Príloha č. 3 - Žiadosť o úhradu DPH obciam

 

Zdroj: PPA

 

  

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300