Výzva KaHR 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

10.01.2013 08:26

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 21. decembra 2012

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

 

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR),

 

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava

 

tel.: 02 / 50 700 831

fax: 02 / 55 571 654

 

e-mail: info@sacr.sk

webové sídlo: www.sacr.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 3. apríla 2013.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SACR:

 

 

- osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod.,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

kód výzvy: „KaHR-31SP-1201“;

názov a adresa vykonávateľa (SACR);

názov a adresa žiadateľa;

IČO žiadateľa;

názov projektu;

identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

nápis „Žiadosť o NFP“;

nápis „NEOTVÁRAŤ“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SACR (www.sacr.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP 

 

Prílohy:

 

1. Formulár ŽoNFP 

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu 

b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu 

c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu 

d. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu 

e. príloha č. 6 – Index bonity 

f. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 

g. príloha č. 15 – Doklad podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-31SP-1201 

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá 

6. Výberové kritériá 

Kompletná dokumentácia k výzve s kódom KaHR-31SP-1201 (ZIP)

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300