Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02

10.01.2013 08:28

 

 

 

VÝZVA

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02  

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie

 

Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

 

V rámci výzvy sa na určité skupiny žiadateľov vzťahuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010)

 

Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť  a sociálna inklúzia

 

 

Dátum zverejnenia výzvy:

27.12.2012

 

Dátum uzavretia výzvy:

priebežne, do 31.10.2013

 

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 28.02.2013.

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.05.2013.

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.10.2013.

 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE VÝZVY

 

·         Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny (mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, resp. deti) osamostatniť sa;

·         Integrácia  cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce;

·         Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie;

·         Zvýšenie efektívnosti služieb, rozvoj a profesionalizácia vybraných zariadení sociálnych služieb;

·         Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí.

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 

1. Rámcová aktivita - 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti.

 

Rámcová aktivita 2.1.1 bude napĺňaná 5 skupinami činností.

Na každú skupinu činností (v prípade, ak si žiadateľ vyberie viac skupín činností) musí žiadateľ predložiť samostatnú žiadosť o NFP.

 

 

Kompletné informácie nájdete TU

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300