Novinky

04.02.2013 15:20

Pripravované výzvy EEA

  Do Vašej pozornosti dávame informácie k pripravovaným výzvam Nórskeho finančného mechanizmu:     Informácie k Fondu pre mimovládne organizácie „Aktívne občianstvo a inklúzia“, podporeného Finančným mechanizmom EEA (známym aj ako „nórske fondy“). Na Slovensku budú fungovať dva...
04.02.2013 11:15

Výzvy ROP

    Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídel ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP   Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 31.1.2013 boli v sekcii Výzvy ROP...
04.02.2013 11:15

Výzva: Podpora a ochrana ľudských práv

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2013   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na...
10.01.2013 08:28

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02

      VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02   Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie   Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej...
10.01.2013 08:26

Výzva KaHR 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu   v rámci   OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY...
03.01.2013 08:31

Aktuality z FSR

    Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu  
02.01.2013 12:30

Schémy štátnej pomoci pre OP KaHR

  Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom...
01.01.2013 10:37

Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej / Közös tervezés a Sajóvölgy jövőjéről

  Project title: Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej / Közös tervezés a Sajóvölgy jövőjéről Acronym: Budúcnosť Slanej / Sajóvölgy jövő Registration number: HUSK/1101/1.5.1./0218   Aim of the Project The global objective of the project is to improve the economic competitiveness...
27.12.2012 18:06

Aktuality ROP

  Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným...
17.12.2012 06:44

Nové výzvy PPA

        Oznámenie č. 70 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/26) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300