Novinky

12.10.2012 07:11

Dotácie BBSK na rok 2013

      VZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti Schválené Uznesením...
12.10.2012 05:06

Seminár o projektoch VSP

      Investície v regiónoch a rozvoj verejných služieb   Národná agentúra pre rozvoj MSP v spolupráci s Asociáciou pre podporu PPP projektov si Vás dovoľujú pozvať na BEZPLATNÝ odborný seminár o možnostiach, ktoré Vám prinášajú projekty verejno-súkromného...
11.10.2012 09:12

Výzva POD 2013

    Program obnovy dediny 2013   Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2012 (rozhoduje dátum na obálke)     Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2013: 1.októbra 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z...
11.10.2012 09:11

Prehľad grantových výziev

    Aktuálny prehľad grantových výziev      V spolupráci s Krajskou rozvojovou agentúrou v Banskej Bystrici sme pre Vás pripravili ďalší prehľad   Aktuálnych výziev k 11.10.2012     Pokiaľ máte informácie o ďalších výzvach,...
04.10.2012 02:17

Upozornenie RO OP ZaSI

    RO vydáva upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky 1. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky V súlade s Usmernením RO č. N5/2008 v účinnom znení k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom (ďalej...
04.10.2012 02:16

Výzva FSR

    Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01   Základné informácie Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie...
04.10.2012 02:15

Výzva v Blokovom grante pre MVO

    1.10.2012 bola zverejnená 2. Výzva v Blokovom grante pre MVO Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce.   Výzva je zverejnená na stránke   https://www.bgsfm.sk/blokovy-grant-pre-mvo/vyzvy-mvo.html V priebehu októbra bude zverejnená aj 2. výzva Blokového...
04.10.2012 02:10

Revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

      Dňa 19.9.2012 bola schválená revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.     Revízia reflektuje na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému vysokej miery nezamestnanosti (vnútorná realokácia z prioritnej osi 4 Budovanie...
23.09.2012 06:43

Cena za sociálnu integráciu 2013

    Neziskové organizácie majú príležitosť získať uznanie za svoju prácu Nadácia ERSTE vyhlásila nový ročník Ceny za sociálnu integráciu 2013. Výzva na predkladanie projektov, ktoré pozitívne ovplyvnili život ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, je určená neziskovým...
11.09.2012 05:58

Líderka roka 2012 - vyhlásenie súťaže

    Vidiecky parlament na Slovensku s partermi súťaže. Vyhlasujú  11. ročník  súťaže Vidiecka žena roka  –„ Líderka  roka 2012“, mimoriadne v  Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného  EU  aj...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300