Novinky

16.12.2012 06:50

Separovanie odpadu a samospráv

        Špeciálny EurActiv report, obsahuje články, rozhovory aj analýzu mapujúce pokrok v otázke separovania, recyklácie a zhodnocovania odpadov na Slovensku, predovšetkým vo vzťahu k samosprávam. ....
16.11.2012 09:23

Výzvy NP XX a XXI

    Výzva - Národný projekt č. XX   Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest [pdf,244.3 kB]   Prílohy k Oznámeniu [zip,914.1 kB]     Výzva - Národný projekt...
12.10.2012 07:11

Dotácie BBSK na rok 2013

      VZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti Schválené Uznesením...
12.10.2012 05:06

Seminár o projektoch VSP

      Investície v regiónoch a rozvoj verejných služieb   Národná agentúra pre rozvoj MSP v spolupráci s Asociáciou pre podporu PPP projektov si Vás dovoľujú pozvať na BEZPLATNÝ odborný seminár o možnostiach, ktoré Vám prinášajú projekty verejno-súkromného...
11.10.2012 09:12

Výzva POD 2013

    Program obnovy dediny 2013   Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2012 (rozhoduje dátum na obálke)     Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2013: 1.októbra 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z...
11.10.2012 09:11

Prehľad grantových výziev

    Aktuálny prehľad grantových výziev      V spolupráci s Krajskou rozvojovou agentúrou v Banskej Bystrici sme pre Vás pripravili ďalší prehľad   Aktuálnych výziev k 11.10.2012     Pokiaľ máte informácie o ďalších výzvach,...
04.10.2012 02:17

Upozornenie RO OP ZaSI

    RO vydáva upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky 1. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky V súlade s Usmernením RO č. N5/2008 v účinnom znení k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom (ďalej...
04.10.2012 02:16

Výzva FSR

    Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01   Základné informácie Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie...
04.10.2012 02:15

Výzva v Blokovom grante pre MVO

    1.10.2012 bola zverejnená 2. Výzva v Blokovom grante pre MVO Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce.   Výzva je zverejnená na stránke   https://www.bgsfm.sk/blokovy-grant-pre-mvo/vyzvy-mvo.html V priebehu októbra bude zverejnená aj 2. výzva Blokového...
04.10.2012 02:10

Revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

      Dňa 19.9.2012 bola schválená revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.     Revízia reflektuje na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému vysokej miery nezamestnanosti (vnútorná realokácia z prioritnej osi 4 Budovanie...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300