Novinky

08.06.2012 17:03

V Levoči sa konal európsky Leader Fest

  DEKLARÁCIA ÚČASTNÍKOV LEADERFESTU 2012 Medzinárodné podujatie pod názvom LeaderFEST 2012 prilákalo do historického mesta Levoča počas posledných májových dní viac ako 250 zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka z 10 krajín Európskej únie. Okrem...
15.04.2012 07:19

Aktualizácia Príručky pre obce zapojené do NP TSP

  FSR vydáva dodatok č. 1 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa  13. apríla 2012. Hlavnou zmenou, ktorú zavádza dodatok, je predĺženie lehoty na odoslanie čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP. Lehota sa predlžuje na 15...
27.03.2012 08:09

Pridelené dotácie z POD na rok 2012

    Program obnovy dediny 2012   Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 6.3.2012 bolo pridelených 122 dotácií, z toho 110 obciam a 12 mikroregionálnym združeniam obcí. Celková pridelená suma činí 459.377,38 €.   Uspokojených...
20.03.2012 12:00

Dotačná schéma ÚSVRK

    Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012   Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 1 a § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v...
13.03.2012 14:29

Šanca pre váš región 2012

    V roku 2012 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. už 8. ročník úspešného grantového programu Šanca pre váš región.   Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce...
07.03.2012 09:35

Malé grantové výzvy

    Rozvíjame občiansku identitu   Nadácia INTENDA vyhlasujem už štvrté grantové kolo v programe Rozvíjame občiansku identitu. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém -...
05.03.2012 09:40

Výzva ÚSVRK

    Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI k schváleným žiadostiam o poskytnutie podpory LSKxP   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity-koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske...
28.02.2012 13:38

Nové výzvy FSR pre TSP

    FSR vyhlásil druhú a tretiu výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP) sa od 23. februára do 23. marca 2012 môžu prihlasovať ďalšie skupiny obcí. Fond sociálneho rozvoja...
25.02.2012 06:25

Výzvy Ekopolis

    Grantový program Živé chodníky 2012   Program Živé chodníky už od roku 2007 podporuje zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny. Nadácia Ekopolis ho realizuje v spolupráci s partnerom spoločnosťou TOYOTA. Medzi oprávnené aktivity...
21.02.2012 13:39

Výzva ROP - Komunitné centrá

  Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – podpora komunitných centier LSKxP - ROP   Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 20.2.2012 boli v sekcii Výzvy ROP...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300