Hubovo - Hubó

 

 

 

 

Základné údaje:

Kód obce:  514934
IČO:  00650013
DIČ:  2021132927
Počet obyvateľov:  145
Rozloha:  1110 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1235

Štatutárny zástupca
Ladislav Hubay,  starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Hubovo
Hubovo 24, 980 50 Včelince
Telefón:   047 5588 120
Mobil:      
Fax:         047 5588 120
E-mail:    obec.hubovo@centrum.sk     
Web:       www.gemernet.sk/hubovo

Úradné hodiny
Pondelok:     8:00-15:00
Utorok:         8:00-15:00
Streda:         8:00-15:00
Štvrtok:        8:00-15:00
Piatok:          8:00-15:00

 

 

 

História:

Obec vznikla 11. stor. na území gemerského hradného panstva.  Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235. O vzniku  obce  koluje viacero povesti a legiend. Najzaujímavejšou  je tá,  ktorá hovorí, že  tu  žil kedysi vodca  menom Huba,  ktorý  býval v zemnom hrade a obec je pomenovaná po ňom. Legendy hovoria, že obec sa nachádzala na inom mieste  ako dnes,  údajne pod zemným  hradom.  Na  súčasné  územie  obyvatelia obec presídlili keď sa skrývali pred nájazdmi tatárov.

Názvy   obce  boli  v  roku 1235  Habon, v roku 1449 Hwba, kým v roku 1808 už mala názov Hubo, od roku 1920 do dnes je obec pod názvom Hubovo, po maďarsky Hubó. Obyvatelia obce boli v roku 1411 oslobodení od poddanských povinností, čo potvrdzuJe  aj  latinský  text  oslobodzovacej listiny kráľa Žigmunda. V 15. storočí vlastníkmi obce boli rodiny Hubayovcov, Szuhayovcov a Kaszovcov. V roku 1411 sa obec stala zemianskou.

V r. 1828 tu bolo 67 domov a 622 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po r. 1918. V rokoch 1938-1944 bolo Hubovo pripojené k Maďarsku.

V minulosti bola obec viackrát vyplienená, vyhorená, ľudí zabili, alebo odniesli do zajatia. Bolo i tak, že v dedine ostalo 7 ľudí, trvalo dlhé roky, kým sa dedina pozviechala  z úderov, a začalo  sa jej rozkvitanie. Obec v minulosti vždy postavila viacero ľudí, ktorí išli bojovať za kráľa, za slobodu, alebo počas svetových vojen v 20. storočí za mier. Padlým obyvateľom obce je pamätná tabuľa uložená v kostole /I. svetová vojna/ a pamätník postavený v nádvorí kostola tiež  padlým hrdinom  II. svetovej vojny.            

 

Községünk  a  11.  században  jött  létre  a   Gömöri vármegye  területén.  Az első írásos  emlék  1235 – ből származik. A faluról több legenda kering, a legérdekesebb az,  amely  szerint  egy  földvárban  itt  élt  Huba vezér, és községünk   róla  kapta  elnevezését.   A  legendák  szerint a  község  egy  más  helyen  terült  el – a  földvár  alatt,  és a mostani   elhelyezkedése  csak    a  tatárjárást   követően alakult ki.

Községünk  neve 1235  - ben  Habon, 1449  ben  Hwba.  A  Hubo Megnevezés  már 1808 – ban  jelenik  meg, 1920 – tól  mostanáig Hubovo – Hubó néven szerepel. A helyi lakosok 1411 - ben lettek felszabadítva a jobbágy kötelezettsége  alól, amit Zsigmond király latin  szövege  igazol. A 15 – ik században  a falut Hubay, Szuhai, és Kasza családok birtokolták.

 

Súčasnosť:

Obec leží v Banskobystrickom  samosprávnom  kraji, v okrese Rimavská Sobota  na  hranici východného  okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku Slanej.  Žije  tu  140  obyvateľov, celkový kataster  obce  je 1108 ha.

Obec  sa  rozvíja,  je  upravená,  je vybudovaný obecný  vodovod,  verejné  priestranstvá a ulice, sú   upravené,  prvoradá    je  čistota  a príjemný vzhľad obce.

V poslednom  období   boli  v  obci renovované napríklad  kostol, zvonica,  cesty, budova školy, ktorá  má  viac ako 70 rokov.  Táto budova bola silne  schátraná,  v súčasnosti v tejto  obnovenej budove sídli obecný úrad.

Obec je ako stvorená na turistiku, má krásne okolie, skryté zákutia úpätí Cerovej vrchoviny, oplývajúcej bohatstvom  zveriny,  výborné  podmienky   na  cykloturistiku  a vidiecky turizmus. 

Hubovo  bolo  známe  ovocinárstvom, dnes   tu  ešte  nájdeme zvyšky rozsiahlych sadov a viníc. Chotár  obce  je  v západnej  časti husto  zalesnený ale sú tu aj lokality tradičnej pusty.  Tieto prírodné  podmienky poskytujú bohaté príležitosti najmä pre lov a poľovníctvo, priamo v obci pôsobí Poľovnícke združenie Hubert. Okrem poľovníckeho združenia je v obci aktívny Dobrovoľný hasičský zbor a Združenie vlastníkov - Hubovo.

 

Községünk   a  besztercebányai  kerület  déli   részen a rimaszombati  járásban található  a  Rima-medence illetve  Cseres  hegység  keleti  peremén. Lakosainak száma 140 a község katasztere 1108 ha.

A község fejlődik a felújított közterületek, kiépített vízhálózat, rendezett és tiszta falu képét mutassák.

Az utóbbi   időben   felújításra    került a templom a harangláb, és  a  több mint 70 éves iskola épülete is. Az iskola épületében jelenleg  a  községi   hivatal üzemel.

A   községnek  kiemelkedően    jó  turisztikai   adottságai   vannak.  A   gyönyörű    környezet,   bőséges vadállomány ideális   a falusi   és  kerékpár  turizmus   kedvelői  számára.

A  környékén  a  szebb napokat látott gyümölcsösök, szőlősök maradványai vannak. A falut keleti oldalról sűrű erdő veszi körül,de a hagyományos puszta    jelleget   is   meg   lehet  itt   találni.  Ezen  természeti adottságok  a vadászatot  kedvelők  számára nyújtanak gazdag

lehetőségeket

 

Zaujímavosti:

Najstaršou  pamiatkou obce  je  reformovaný, klasický kostol  postavený  v  roku 1776,  ohradený kamenným múrom  v  strede  obce.  Raritou  je  drevená   zvonica postavená   tiež      na    konci  18.  storočia,   ktorá  je pozoruhodná  tým,  že  bola   postavená  bez  jediného

klinca.

V obci je viacero zaujímavých stavieb tradičnej architektúry,  alebo aj napríklad budova starého kaštieľa. 

Zaujímavosťou  je Hubovský rybník, v romantickom prostredí lákajúci obyvateľov a návštevníkov na oddych a rybolov. 

Pozri aj: Pamiatky Hubovo

 

A község  legrégebbi  emléke a 1776 – ban Épített  református – klasszicista  templom, Amely kőfallal van  körbevéve. Egyedinek számít  az egyetlen vasszög  nélkül – fából készült  harangláb a 18-ik  század végéből.

Községünkben a  hagyományos építészet több érdekes épülete található, többek közt a Szuhai kastély.   

Az  idelátogatók  és  halászok kellemesen pihenhetnek a romantikus környezetben található Hubói halastó környékén

 

Vybavenosť obce:

  • obecný úrad
  • predajňa potravín
  • kostol
  • kultúrny dom
  • poľovnícka chata

 

FOTOGALÉRIA HUBOVO

 

PROPAGAČNÝ MATERIÁL