Povinné zverejňovanie

 

 

Všeobecné informácie o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

     Od 1.1.2011 je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplonení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) združenie obcí povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Uvádzame všeobecné informácie zo zákona o povinnostiach obcí a ich združení pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

 

 

ZMLUVY

  • Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba  (teda aj mikroregión) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

 

  • Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.

 

  •  Povinne zverejňovanou zmluvou nie je


a) služobná zmluva (zákon o štátnej službe)
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d) odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

 

  • Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

 

 

OBJEDNÁVKY 

 

 Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka)

 

 

FAKTÚRY

 Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle faktúry na  tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia  povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

 

      Vláda Slovenskej republiky nariadením č. 118/2011 ustanovila, že povinná osoba nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez DPH.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300