Povinné zverejňovanie

 

 

Všeobecné informácie o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

     Od 1.1.2011 je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplonení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) združenie obcí povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Uvádzame všeobecné informácie zo zákona o povinnostiach obcí a ich združení pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

 

 

ZMLUVY

  • Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba  (teda aj mikroregión) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

 

  • Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.

 

  •  Povinne zverejňovanou zmluvou nie je


a) služobná zmluva (zákon o štátnej službe)
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d) odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

 

  • Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

 

 

OBJEDNÁVKY 

 

 Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka)

 

 

FAKTÚRY

 Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle faktúry na  tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia  povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

 

      Vláda Slovenskej republiky nariadením č. 118/2011 ustanovila, že povinná osoba nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez DPH.

 

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

     Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou sa uverejní v profile verejného obstarávateľa za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho švrťroka v súlade s § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300