Podávanie žiadostí na poskytnutie dotácií z BBSK na rok 2012

21.11.2011

Podávanie žiadostí na poskytnutie dotácií z BBSK na rok 2012 rámci VZN 15/2010

Termín predkladania žiadostí: 30.november 2011

VZN BBSK č. 15/2010

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
Schválené Uznesením ZBBSK č. 104/2010 z 19. augusta 2010. Účinnosť nadobúda 15. septembra 2010. Bližšie informácie Vám poskytne na Odbore regionálneho rozvoja ÚBBSK Ján Mak (jan.mak@vucbb.sk).