Povinné zverejňovanie

Všeobecné informácie o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

Od 1.1.2011 je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) združenie obcí povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Uvádzame všeobecné informácie zo zákona o povinnostiach obcí a ich združení pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou sa uverejní v profile verejného obstarávateľa za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho švrťroka v súlade s § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluvy

31.10.2023

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (teda aj mikroregión) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na...

Objednávky

28.10.2023

Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka).

Faktúry

24.10.2023

Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.