Aktuality ESF

26.01.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty.

Predmetom tejto aktualizácie bolo odstránenie zrejmých chýb a nesprávností v predchádzajúcej verzií.

Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola organizáciou Priatelia Zeme - CEPA vypracovaná štúdia "Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia".

Predmetná štúdia analyzuje rôzne fázy riadenia a implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vymedzuje konflikt záujmov ku ktorému môže dochádzať od prípravy výziev cez hodnotenie a výber projektov až po ich implementáciu a kontrolu.

Táto štúdia bude Riadiacemu orgánu slúžiť ako podklad pre vypracovanie Usmernenia Riadiaceho orgánu, ktorým sa stanoví pravidlo zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: www.esf.gov.sk 


Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP.

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo orientované projekty.

Predmetom tejto aktualizácie bolo odstránenie zrejmých chýb a nesprávností v predchádzajúcej verzií.

Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola organizáciou Priatelia Zeme - CEPA vypracovaná štúdia "Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia".

Predmetná štúdia analyzuje rôzne fázy riadenia a implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vymedzuje konflikt záujmov ku ktorému môže dochádzať od prípravy výziev cez hodnotenie a výber projektov až po ich implementáciu a kontrolu.

Táto štúdia bude Riadiacemu orgánu slúžiť ako podklad pre vypracovanie Usmernenia Riadiaceho orgánu, ktorým sa stanoví pravidlo zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdroj: www.esf.gov.sk