Aktuality ROP

27.12.2012

Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 21.12.2012 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnené nasledovné výzvy: ROP-2.1a-2012/01 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; ROP-5.1-2012/01 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 4.8, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 – 20013 verzia 4.8 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 4.8

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 21. 12. 2012 boli v sekcii "Dokumenty na stiahnutie" uverejnené dokumenty: Programový manuál ROP 2007 – 2013 verzia 4.8, Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 2007 – 2013, verzia 4.8, Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007 -2013, verzia 4.8.

Oznam o uverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 21. 12. 2012 bola v sekcii "Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku" uverejnená: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku + prílohy (vzor platný od 21. 12. 2012).