Aktualizácia 12 Usmernenia RO ZaSI N3/2007

11.09.2012

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizované Usmernenia RO N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013, č. 12, ktorénadobudlo účinnosť dňom 01.09.2012.

Zmeny v aktualizácii č. 12 oproti pôvodnej verzii usmernenia : Zmeny v aktualizácii č. 12 Usmernenia N3/2007

Platná účinná verzia tohto Usmernenia je zverejnená aj na webovej stránke FSR:

https://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/usmernenia-ro/usmernenie-ro-c.-n32007 

V aktualitách: https://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality 

Zdroj: FSR