Aktualizácia Príručky pre obce zapojené do NP TSP

15.04.2012

FSR vydáva dodatok č. 1 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa

13. apríla 2012. Hlavnou zmenou, ktorú zavádza dodatok, je predĺženie lehoty na odoslanie čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP. Lehota sa predlžuje

na 15 kalendárnych dní, čo bola požiadavka obcí kvôli ich výplatným termínom.

Ďalšie zmeny zavedené dodatkom sa týkajú:

počtu rovnopisov čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP. Dodatok č. 1 zavádza povinnosť obcí predkladať 2 rovnopisy z dôvodu, že 1 rovnopis FSR uchováva vo svojej dokumentácii a 1 rovnopis je povinný predkladať na Riadiaci orgán pre OP ZaSI.

  • spresnenia textu v prípade pravidla ohľadom trvania práceneschopnosti.
  • prílohy č. 1 Príručky pre obce (Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP), v ktorej bolo potrebné zaviesť evidovanie sviatkov a počet hodín resp. dní, za ktoré sa zamestnancovi poskytuje náhrada mzdy podľa § 141 Zákonníka práce.