História

03.11.2023

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej bolo založené v roku 2000. Zakladajúcimi obcami boli Chanava, Hubovo, Rumince, Štrkovec, Tornaľa a Včelince. Neskôr sa k nim pripojili obce Abovce, Lenka, Neporadza, Riečka a Stránska. Oblasťou činnosti spoločenstva je od založenia:

1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.

2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.

3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklama a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov, kultúra, šport a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu).

História územia mikroregiónu je úzko spätá Gemerským panstvom a históriou uhorských zemianskych rodov, ako boli Abovci, Hanvayovci, Czinegovci, Dancsovci, Szentkirályiovci, Tekesovci, Szalonnaiovci, Soldosovci, Dačovci, Zacharovci, Méhyovci. Tehesovci, Tornallyayovci a ďalší, po ktorých mnohé obce odvádzajú svoj názov v maďarskom, ale aj slovenskom jazyk. 

Historické pamiatky

Jedným z najväčších zaujímavostí mikroregiónu je bohatosť hmotných kultúrno-historických pamiatok. Na území sa nachádza 18 pamiatok evidovaných v Národnom registri kultúrnych pamiatok Slovenska. Ide o 6 kostolov, 8 kaštieľov a kúrií s parkami, 2 pomníky a 1 fara a vila. Prevládajú pamiatky z obdobia baroka a klasicizmu. Ich stav a formy využívania sú však v mnohých prípadoch veľmi zlé.

Abovce

Najzaujímavejšou pamiatkou v obci Abovce je klasicistický kaštieľ Abaffyovcov z barokovými prvkami, postavený v rokoch 1800 - 1810 spolu s hospodárskou budovou zapísaný v zozname NKP pod číslom 932.

Okrem neho sa v obci nachádza kúria rodiny Fodorovcov, dnes sídlo obecného úradu rekonštruovaného v roku 2011.

Uprostred dediny na kopci stojí neogotický katolícky kostol z roku 1907. Pôvodný kostol sa spomína v roku 1745, postavený však bol už v neskorom stredoveku. 

Hubovo

Obec Hubovo je známe svojou drevennou zvonicou postavenou v ľudovom štýle v 90.-tych rokoch 18 storočia. Je súčasťou areálu reformného kostola v klasicistickom štýle, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1776. Obidva objekty sú zapísané v zozname NKP pod číslom 965.

Okrem národnej pamiatky nájdeme v obci aj zachovalú tradičnú architektúru, ale aj napríklad zemianskú kúriu, alebo novší kaštieľ uprostred poľovného revíru. 

Chanava

Obec Chanava sa pýši viacerými pamiatkami zapísanými v zozname nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok spojených najmä s pôsobením významného historika, kňaza a básnika - Tompu Mihálya.

Kráľ

Dominantou obce Kráľ je barokovo-klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1743 až 1744. Patrí medzi najzachovalejšie a najkrajšie historické objekty južného Gemera. V súčasnosti v ňom sídli obecný úrad a reštauračné zariadenie. Pravé krídlo kaštieľa tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava z roku 1752. Komplex kaštieľa z kostolom je zapísaný v zozname NKP pod číslom 974.

Lenka

Klasicistický kaštieľ so sýpkou z polovice 18.soročia zapísaný v zozname NKP pod číslom 10 978, bol upravovaný v 19.storočí v súčasnosti prechádza kompletnou rekonštrukciou. Erb patriaci rodine Mumhartovcov nájdeme na štíte kaštieľa v obci Lenka. Od polovice 18. storočia boli majiteľmi kaštieľa Szilárdyovci, priami potomkovia Jozefa Mumharta.

V obci je zaujímavým aj reformovaný kostol z roku 1786. 

Riečka

Najvýznamnejšou historickou pamiatkou obce je renesančný reformovaný kostol z roku 1697. Je evidovaný v zozname NKP pod číslom: 995. V roku 1993 bol zrekonštruovaný. veža bola dostavaná o 100 rokov neskôr a v súčasnosti ja známa ako "šikmá veža" s odklonom asi 45 cm. Medzi jeho najcennejšie časti patrí maľovaný drevený kazetový strop a empora.

Rumince

Gotický kostol reformovanje cirkvy z 15.storočia ja najstaršou pamiatkou v obci. Prestavaný bol v 19. storočí, pričom sa zachovala historizujúca fasáda.

V obci sa nachádza aj neskorobaroková zemianska kúria z polovice 18.storočia, ktorá je však vo veľmi zlom stave.

Včelince

Ozdobou obce je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa, z roku 1773. Jeho veža pochádza z 19. storočia a kaplnka z roku 1848. Ja evidovaný v zozname NKP pod č. 1033. V roku 2002 bol kompletne zrekonštruovaný barokový interiér.

Z archeologického hľadiska je obec známa nálezom pravekého pohrebiska. Božský trias, nájdený pri archeologickom výskume, prestavuje vrcholné dielo eneolitického umenia v Karpatskej kotline. Exponáty sú vystavené v Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote. V okrajovej časti obce sa dodnes črtá násyp jednej z najväčších slovenských mohýl. V roku 1908 sa tu uskutočnil vtedy jeden z najväčších archeologických výskumov na Slovensku. Mohyla mala priemer 70m a výšku 7 m. Revíznym výskumom v rokoch 1991 - 1992 sa zistili jej konštrukčné prvky a potvrdilo sa datovanie do staršej doby železnej (700 - 400 pred n.l)/.

Tornaľa

Mesto Tornaľa vzhľadom an svoju históriu má viacero historických pamiatok, ktoré stoja za pozornosť.  

Novobarokový kaštieľ s parkom z druhej polovice 19. storočia nachádzajúci sa v čast Starňa. Zapísaný v zozname NKP pod číslom 10833/1-2. 

Klasicistický kaštieľ rodu Tornalyiovcov s parkom Zoltánka s vápencovou skalou a tristoročnými platanmi z 1.polovice 19. storočia. Zapísaný v zozname NKP pod číslom 973/1-2.

Klasicistická kúria v časti Šafárikovo postavená v roku 1834 Zapísaný v zozname NKP pod číslom č. 10994.

Barokovo-klasicistický kaštieľ grófa Szentiványiho v časti Behynce z 50. rokov 18. storočia s rozľahlým parkom zapísaný v zozname NKP pod číslom 934/1-2.

Reformovaný barokový kostol z 15. storočia upravovaný v 17.- 18. storočí v interiéri kostola je maľovaný drevený strop z roku 1768. Zapísaný v zozname NKP pod číslom 1021.

Poslednou evidovanou pamiatkou je secesná vila z 20.rokov 20. storočia a pamätná tabuľa - sídlo hlavného štábu 2. Ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského, zapísaná v zozname NKP pod číslom 2933/1-2, dnes tu sídli obvodné oddelenie Polície SR.