Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

03.10.2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Upozorňujeme vás, že

 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317, oznámenie č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.,
 • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí (ďalšieho kola),
 • dotácia na projekty realizované v roku 2014 bude poukázaná na účet prijímateľa až po splnení podmienky úplného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2013 akceptovaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. (pdf, 48 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (pdf, 35 kB)
 • Výnos (pdf, 478 kB) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317, oznámenie č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.
 • Smernica č. 6/2013 (pdf, 130 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií (pdf, 65 kB) programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému
 • Často kladené otázky (pdf, 26 kB) súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 • Kontakty na tajomníkov a referentov (pdf, 36 kB) programov dotačného systému

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2014

 • Elektronický formulár žiadosti
 • Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického formulára
 • Štatistika pre verejnosť/schválené dotácie

Dotačné programy

(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

4 Umenie

(účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro Slovakia

(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

(účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

8 Kultúrne poukazy

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)