Grantová výzva "Náš vidiek"

05.12.2011

Dnes od 15.00 hod je na web stránke Úradu vlády oficiálne zverejnená výzva grantového programu

"Náš vidiek"

Na základe rozhodnutia predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory z rezervy predsedníčky vlády v rámci programu "Náš vidiek".
Na program je vyčlenených 1,2 mil. €. Na rozdiel od iných programov nie je požiadavkou spolufinancovanie projektu, napriek tomu spoluúčasť obce na realizácii projektu je jedným z kritérií hodnotenia.
Cieľom programu je podpora obnovy vidieka investíciami, ktoré považuje žiadateľ za svoju prioritu a ktoré smerujú k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského, výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať aj zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory.
Za proces prípravy, uzavretie zmlúv, finančnú administráciu a kontrolu zodpovedá Úrad vlády SR, ktorý s úspešným žiadateľom uzavrie zmluvu.
Uzávierka žiadostí je 04.01.2012, uzatvorenie zmlúv prebehne v mesiaci február 2012 a vyúčtovanie budú musieť úspešní žiadatelia predložiť do 31.12.2012.

Kontakty:

Úrad vlády SR, kancelária vedúceho Úradu vlády, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
www.vlada.gov.sk 

e-mail : nasvidiek@vlada.gov.sk, je možné používať aj na otázky

Zdroj: Úrad vlády ( https://www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/)