Malé výzvy

14.02.2012

NADÁCIA ORANGE

Cena Nadácie Orange 2011 – prestížne ocenenie určené pre mimovládne organizácie udelí Nadácia Orange už tretí krát. Nominácie prijímame od 13.2. do 13.3.2012.

Program Prekročme spolu bariéry podporuje sociálnu integráciu znevýhodnených skupín. V aktuálnom, štvrtom ročníku budú podporené projekty určené pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Projekty je možné do programu predkladať od 5.3.

Nadácia Orange sa svojím obľúbeným programom Zelená pre seniorov pripája k Európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Termín uzávierky na predkladanie projektov je 21.3.

Zdroj: Nadácia Orange

NADÁCIA SPP

Nadácia SPP poskytne oporu ľuďom so znevýhodnením. Projekty individuálnych plánov rozvoja klientov prijíma do programu Opora do 7.3.

Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP podporí angažovaných zamestnancov hlavnej skupiny SPP v ich aktivitách pre komunitu, v ktorej žijú a pôsobia. Uzávierka projektov je 21.3. Viac informácií zverejníme na intranete SPP.

Záujemcovia o zateplenie a výmenu okien na školách a verejných budovách môžu do 1.3. predložiť projekt do programu 02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov Ekofondu, n.f..

Aktívne školy a učitelia na druhom stupni ZŠ môžu do 28.3. pripraviť vzdelávací projekt do veľkej súťaže na tému "Energia v našej škole".

Program na podporu nákupu vozidiel s pohonom na CNG pokračuje - uzávierka je vždy 15. v mesiaci - auto si môžu kúpiť neziskové organizácie aj fyzické osoby. 

Zdroj: SPP