Nové výzvy FSR pre TSP

28.02.2012

FSR vyhlásil druhú a tretiu výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (NP TSP) sa od 23. februára do 23. marca 2012 môžu prihlasovať ďalšie skupiny obcí. Fond sociálneho rozvoja vyhlásil druhú a tretiu výzvu na zapojenie sa NP TSP.

Výzva FSR-NP TSP-2/2012

Výzva je určená pre obce, ktoré realizujú dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02.

Výzva FSR-NP TSP-3/2012

Výzva je určená pre nasledujúce skupiny obcí:

a) Obce, ktorým bolo vydané rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o neschválení žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 a zároveň nerealizujú dopytovo orientovaný projekt v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09.

b) Obce, ktoré si podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci 4 kola výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 (vyhlásená dňa 10.11.2011 s možnosťou predkladania žiadostí do 31.01.2012).

c) Obce, ktorým bola v rámci výziev vyhlásených Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity LSKxP – ÚSVRK – 2008/01 a LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2 schválená lokálna stratégia komplexného prístupu s projektovým zámerom terénna sociálna práca a zároveň nerealizujú dopytovo orientovaný projekt v rámci výziev FSR OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 a OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02.

FSR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na realizáciu národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Tento národný projekt má za cieľ nahradiť doterajší systém podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého prijímateľmi sú obce, a zároveň zvyšovať kvalitu vykonávanej terénnej sociálnej práce. Národný projekt, ktorý sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, je naplánovaný na štyri roky a je naň vyčlenených 30 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Obce majú možnosť zapojiť sa do národného projektu prostredníctvom jednoduchých výziev, ktoré však nemajú charakter výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oprávnené obce zadefinované v jednotlivých výzvach zašlú na FSR jednoduchý formulár, prostredníctvom ktorého vyjadria záväzný záujem zapojiť sa do národného projektu.

Výzvy číslo 2 a 3 sú ďalšie zo série výziev na zapojenie sa do NP TSP, ktoré bude FSR postupne zverejňovať v roku 2012 pre jednotlivé skupiny obcí. Fond sociálneho rozvoja zároveň upozorňuje, že nie je možné paralelné financovanie TSP prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov a súčasne v rámci národného projektu. Preto obce, ktoré v súčasnosti realizujú projekt zameraný na TSP v rámci niektorých z výziev OP ZaSI a majú záujem zapojiť sa do národného projektu, musia tento projekt pred vstupom do NP TSP ukončiť, a to buď v plánovanom termíne, alebo mimoriadne, na základe dohody s FSR.

Zdroj: FSR