Dotácia Ministerstva práce

22.11.2011

Ministerstvo práce vlani udelilo dotácie až do sumy 2 222 814 €

Do konca roka môžu záujemcovia požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o udelenie dotácie. Treba len pozorne prečítať zákon a splniť podmienky. Vlani dostalo príspevok 213 žiadateľov a mohlo ich byť viac, keby sa vyvarovali chýb.

Žiadosti o udelenie dotácie prijíma ministerstvo práce už od 1.novembra do 31. decembra 2011. Finančnú pomoc poskytujeme na podporu rozvoja sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti, edičnej činnosti a humanitárnej pomoci. Všetky dôležité informácie ako požiadať o dotáciu, ako aj vzory tlačív nájdete v zákone o dotáciách (544/2010), ale aj na webovej stránke ministerstva práce:

https://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=427 

Napriek množstvu informácií sme museli niektorých záujemcov zo systému vyradiť, pretože nesplnili podmienky. Aby sme sa podobným situáciám vyvarovali a poskytli potrebné peniaze na dobročinný účel, rozhodli sme sa zverejniť najčastejšie chyby žiadateľov o dotáciu.

Nedostatky zistené pre hodnotení žiadostí

1. Chýbajúce doklady, ktoré tvoria prílohu k žiadosti o dotáciu (§10 ods. 3 a ods. 6)

2. Neoprávnení žiadatelia

3. Nesúlad rozpočtu a komentára k rozpočtu

4. Nedostatočne rozpracovaný komentár k rozpočtu (napríklad neuvedenie pre koľko zamestnancov, na ako dlho, aký druh pracovného pomeru žiadajú dotáciu na úhradu miezd, resp. odmien.

5. V rozpočte sa vyskytovali žiadosti na úhradu neoprávnených výdavkov (napríklad poistné na motorové vozidlo, mzda vodiča, mzda koordinátora projektu a iné...)

6. Nedodržanie povinnej 10 % spoluúčasti na aktivitách činnostiach podľa § 3 ods.7

7. Chaoticky napísaná žiadosť, z ktorej nie je jasný účel, druh aktivity, činnosti, cieľ aktivity, cieľová skupina, spôsob realizácie aktivity a činnosti

8. Pri rekondičných aktivitách účel žiadosti nespĺňal podmienku samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby s ZŤP vykonávaných mimo prirodzeného domáceho prostredia

9. Nadhodnotené a neefektívne rozpočty.

5 najväčších dotácií

 • Žiadateľ: Ako doma, Prešov
 • Účel dotácie: na podporu rozvoja sociálnych služieb /vytvorenie bezbariérového prostredia/
 • Suma: 44 000 €


 • Žiadateľ: NÁVRAT občianske združenie, Bratislava,
 • Účel dotácie: na podporu vykonávania opatrení SPODaSK, na podporu rozvoja sociálnych služieb /mzda, odmena, preddavok poistné, soc. poistenie, materiálové vybavenie, osobné motorové vozidlo/
 • Suma: 40 000 €


 • Žiadateľ: mesto Prešov
 • Účel dotácie: na podporu rozvoja sociálnych služieb /Zariadenie pre seniorov Náruč/ /bezbariérové prostredie/
 • Suma: 34 000 €


 • Žiadateľ: Obec Brusno
 • Účel dotácie: na podporu rozvoja sociálnych služieb /materiálové vybavenie, rekonštrukcia a stavebné úpravy/
 • Suma: 30 000 €


 • Žiadateľ: OZ Odyseus, Bratislava
 • Účel dotácie: na podporu vykonávania opatrení SPODaSK /materiálové vybavenie, odmena, poistné, technika/
 • Suma: 30 000 €