PHSR - povinnosti miest a obcí

25.05.2015

Vážení predstavitelia miestnej samosprávy,

dovoľujeme si vás informovať, že zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

V zmysle § 12 písm. b) zákona vzniká obciam povinnosť pravidelne monitorovať plnenie programu rozvoja obce a v termíne do 31. mája príslušného kalendárneho roku zasielať vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že podľa §18a zákona sú obce povinné uviesť programy rozvoja obcí do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2015.