POD 2014

23.07.2013

Program obnovy dediny 2014

Oznamujeme žiadateľom, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny.
V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny.
V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk až po nadobudnutí účinnosti avizovanej novely zákona a po spustení novej web aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.
Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31. 10. 2013.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Ivonu Cimermanovú na tel. 048/4374 176, prípadne na e-mailovej adrese pod.ziadost@sazp.sk 

Zdroj: SAŽP