Výzva POD 2013

11.10.2012

Program obnovy dediny 2013

Uzávierka prijímania žiadostí : 31.10.2012 (rozhoduje dátum na obálke)

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2013:

1.októbra 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2013.

Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia.

Zároveň Vás pozývame na výstavu Dedina roka 2011 v čase od 2.10. do 2.11.2012 vo Zvolene

Zdroj: Obnova dediny


Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk 
Viac tu: https://www.mrprislanej.eu/news/vyzva-pod-2013/