Pripravované výzvy EEA

04.02.2013

Do Vašej pozornosti dávame informácie k pripravovaným výzvam Nórskeho finančného mechanizmu:

Informácie k Fondu pre mimovládne organizácie "Aktívne občianstvo a inklúzia", podporeného Finančným mechanizmom EEA (známym aj ako "nórske fondy").

Na Slovensku budú fungovať dva MVO programy, jeden v správe OSF a druhý v správe Ekopolisu v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia.

Program OSF je všeobecne zameraný na ľudské práva, transparentnosť, justíciu a protikorupciu. Bude mať svoje informačné kanály, ale je dobré o ňom vedieť, lebo aj v ňom sa iste nájdu mnohé organizácie.

K obom programom sa pripravuje web www.eeango.sk, na program Ekopolisu bude priamy link www.eeango.sk/aoi. 

Informácia o programe Ekopolisu je nižšie v štruktúre:

  1. Všeobecné informácie o programe a prehľad oblastí podpory
  2. Informácia o komponente programu Aktívne občianstvo
  3. Save the date – otváracia konferencia programu 25.2.2013 v Bratislave

I. Všeobecné info o programe a prehľad oblastí podpory

Celková finančná alokácia na podporu projektov MVO je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce.

Otvorenie prvých výziev je naplánované na 28.2.2013, výzvy budú otvorené 2 mesiace.

V tabuľke nižšie je prehľad všetkých oblastí podpory Programu, výšky poskytovaných grantov, finančných alokácií a časových parametrov projektov:

Oblasť podpory

Finančná alokácia

Min a max. výška grantu

Dĺžka realizácie projektu

Počet výziev


Aktívne občianstvo

Prioritná oblasť 1 – Participatívna demokracia

849 270 €

10 000 € - 60 000 €

6-18 mesiacov

2 výzvy


Prioritná oblasť 2 – Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach


Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny


Prioritná oblasť 1 – Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo

130 295 €

0 - 30 000 €

3 - 18 mesiacov

2 výzvy


Prioritná oblasť 2 – Podpora udržateľného rozvoja

390 886 €

20 000 € - 60 000 €

6 - 18 mesiacov


Deti a mládež


Prioritná oblasť 1 - Deti, mládež a aktívne občianstvo

284 281 €

20 000 - 50 000 €

6 - 18 mesiacov

2 výzvy


Prioritná oblasť 2 - Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

568 561 €

0 - 30 000 €

3 - 18 mesiacov


Rozvoj služieb v sociálnej oblasti


Prioritná oblasť 1 - Deinštitucionalizácia služieb pre deti so špeciálnymi potrebami a pre dospelých umiestnených v ústavných zariadeniach

521 181 €

30 000 - 80 000 €

6- 24 mesiacov

1 výzva


Prioritná oblasť 2 – Podpora rozvoja terénnych a ambulantných služieb MNO


Prioritná oblasť 3 – Podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni


Okrem toho je dobré mať k Programu na pamäti nasledovné dve informácie:

Program bude klásť veľký dôraz na spoluprácu s organizáciami z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). Partnerské projekty budú zvýhodnené pri hodnotení a budú môcť požiadať o vyšší grant na pokrytie nákladov partnerskej organizácie. Na podporu tejto bilaterálnej spolupráce bude fungovať osobitný fond na vyhľadávanie partnerov a podporu výmenných stáží.

Osobitným záujmom Programu je podporovať projekty, ktoré prispievajú k tlmeniu prejavov hate speach, extrémizmu, rasovej nenávisti, antisemitizmu a xenofóbie, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví, zapojenie marginalizovaných skupín vrátane Rómov a ktoré prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.

Pri výbere projektov budú kritériami zvýhodnené tie, ktoré dokážu nejakým spôsobom zohľadniť/zaradiť tieto témy.

II. Informácia o komponente Aktívne občianstvo

Oblasť podpory Aktívne občianstvo bude mať dve prioritné oblasti:

Prioritná oblasť 1 – Participatívna demokracia

Tematické zameranie 1A: Účasť občanov na správe vecí verejných

Špecifické oprávnené aktivity:

- využívanie nástrojov participatívnej demokracie v praxi, advokačné a protikorupčné aktivity;

- účasť na tvorbe verejných politík a monitoring ich využívania;

- presadzovanie systémových nástrojov participatívnej demokracie;

- propagácia participatívnej demokracie a zvyšovanie povedomia občanov o nej na rôznych úrovniach.

Tematické zameranie 1B : Prístup k informáciám

Špecifické oprávnené aktivity:

- prístup k verejným informáciám na všetkých úrovniach;

- posilnenie "watch-dog" funkcií mimovládnych organizácií, sieťovanie a spolupráca v oblasti prístupu k informáciám.

Prioritná oblasť 2 – Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie a to aj vo vidieckych oblastiach

Tematické zameranie 2A: Prístup k príjmom

Špecifické oprávnené aktivity:

- inovatívne a pilotné modely prepájania dopytu a ponuky pracovných príležitostí;

- pilotné podnikateľské a samo zamestnávateľské modely;

- podpora zamestnateľnosti zlepšením životných podmienok;

Tematické zameranie 2B: Spoločenská inklúzia

Špecifické oprávnené aktivity:

- účasť chudobných a spoločensky vylúčených ľudí na relevantných verejných veciach;

- zvyšovanie spoločenského vedomia o problémoch chudoby a spoločenského vylúčenia;

- aktivity zamerané na miestny udržateľný spoločenský a ekonomický rozvoj.

Finančná alokácia bude bude cca 849.270 € (t.j. 424.635 € na jednu výzvu).

Dĺžka realizácie projektu: minimálne 6 mesiacov, maximálne 18 mesiacov

Požadovaný nenávratný finančný príspevok na projekt: od 10.000 € do 60.000 €

Povinné spolufinancovanie: 10 %

Dôležité termíny:

Plánované zverejnenia výziev: 28. február 2013, október 2013

Uzávierky prijímania žiadostí: apríl 2013, január 2014

Indikatívne termíny zverejnenia výsledkov výziev: jún 2013, marec 2014

Indikatívne termíny začiatku realizácie projektov: júl 2013, apríl 2014

Najneskorší termín ukončenia všetkých projektov: do 30. 09. 2015.

III. Save the date – otváracia konferencia Programu 25.2.2013

Pre záujemcov o bližšie informácie o celom Fonde sa pripravuje otváracia konferenciu Programu, ktorá bude 25.2.2013 v Bratislave. Draft program:

- Otvorenie

- Prezentácia programov OSF a Ekopolisu

- Prezentácia k bilaterálnej spolupráci

- Prezentácie výziev pre jednotlivé oblasti podpory

- Plánovanie bilaterálnej spolupráce

Miesto bude upresnené.

Prihlasovanie bude cez e-formular.

Dôležité: program má veľkú snahu podporiť partnerské projekty s organizáciami z donorských krajín. Ak máte už v tejto chvíli možného partnera, s ktorým by ste radi pripravili spoločný projekt, vieme podporiť ich účasť už na tejto konferencii na konci februára! Ozvite sa osobitne čo najskôr, ak je to pre vás zaujímavé na kontakt programového manažéra

Ján Roháč, programový manažér

Nadácia Ekopolis www.ekopolis.sk 

0905 240137
rohac@ekopolis.sk 
skype: jrohac

Zdroj: Ekopolis