Príručka pre prijímateľa SIA (Konsolidované znenie)

26.07.2012

Sociálna implementačná agentúra vydáva Príručku pre prijímateľa ako konsolidované znenie s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo-orientovaných projektov predložených v rámci výziev:

DOP-SIA-2012/1.2/LSKxP; DOP2010-SIP005; DOP-SIA-2010/1.2.1/01; DOP-SIA-2010/4.1.3/01; DOP-SIA-2009/1.2.1/02; DOP-SIA-2009/3.1.5/01; DOP2009-SIP004; DOP-SIA-2009/4.1.3/01; DOP-SIA-2009/1.2.1/01; DOP2008-SIP001; DOP-SIA-2008/3.1.5/01;DOP-SIA-2008/1.2.1/01; DOP-SIA-2008/4.1.3/01.

Cieľom príručky pre prijímateľa je usmerniť prijímateľa ako správne riadiť projekt po vecnej a finančnej stránke, s cieľom zabezpečiť optimálnu realizáciu a úspešné ukončenie projektu, a dosiahnutie plánovaných výsledkov.

Platnosť a účinnosť Príručky pre prijímateľa (Konsolidované znenie) je stanovená od 2.7.2012, pričom do 31.8.2012 majú prijímatelia možnosť postupovať aj podľa predchádzajúcich Príručiek pre prijímateľa prislúchajúcich k jednotlivým výzvam (postupy a dokumentácia). Od 1.9.2012 je pre prijímateľov záväzné iba konsolidované znenie príručky pre prijímateľa.

Zdroj: www.sia.gov.sk