Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina

11.09.2013

10. septembra 2013

Oznamujeme žiadateľom, že bol rozšírený Program obnovy dediny 2014.

V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola v rámci Programu obnovy dediny 2014 rozšírená Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o dve špecifické činnosti pod spoločným názvom Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina (ďalej POD 2014-ZD), ktorými sú:

  • Odstránenie nelegálnych skládok odpadu
  • Tvorba krajiny, výsadba zelene

Ministerstvo životného prostredia SR pristúpilo k rozšíreniu činnosti za účelom podpory špecifických činností zameraných na riešenie aktuálnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na realizáciu ktorých vyčlenilo osobitné finančné prostriedky.

V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk po jej spustení dňa 1. 11. 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Podávanie žiadostí na tieto činnosti sa nevylučuje s podávaním žiadostí do základného Programu obnovy dediny 2014, t.j. žiadateľ môže podať žiadosť v rámci obidvoch programov.

Termín na doručenie žiadostí o podporu formou dotácie pre rok 2014 v rámci POD 2014 - Zelenej dediny je v termíne od 1. 11. 2013 do 13. 12. 2013. Termín na doručenie žiadostí do POD 2014 ostáva nezmenený, t.j. 31.10.2013.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Ivonu Cimermanovú na tel. 048/4374 176, prípadne na e-mailovej adrese pod.ziadost@sazp.sk