Program OPORA 2013

06.02.2013

Program OPORA 2012/2013

2.kolo IPRO

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už ôsmy rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.

V 2.kole programu OPORA je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Uzávierka 2.kola je: 8. marca 2013, do 24:00 hod.
Formulár k žiadostiam: www.nadaciaspp.egrant.sk 
Vyhodnotenie projektov: apríl 2013
Realizácia projektov: máj 2013 – október 2013

Bližšie informácie o programe vám poskytne: Ivana Brezinská, 0917125810, ivana@nadciaspp.sk 

Zdroj: Nadácia SPP