Revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

04.10.2012

Dňa 19.9.2012 bola schválená revízia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Revízia reflektuje

  • na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému vysokej miery nezamestnanosti (vnútorná realokácia z prioritnej osi 4 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy do prioritnej osi 1 Podpora rastu zamestnanosti) a
  • na uznesenie vlády SR č. 191/2012, na základe ktorého vláda schválila realokáciu prostriedkov vo výške 70 mil. € z Operačného programu Vzdelávanie do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom alokovať disponibilné zdroje na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Výsledkom týchto zmien je:

  • úprava finančného plánu prioritných osí 1, 4 a 5
  • úprava merateľných ukazovateľov (Príloha č. 4).

Okrem týchto zmien je opravené znenie názvu tabuľky č. 89 a v časti 9.1.4 je uvedený celý názov pozície predsedu národného monitorovacieho výboru.

Aktuálna verzia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (verzia č.3) bola zároveň zmenená v prílohách Výzvy OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01.