Schémy štátnej pomoci pre OP KaHR

02.01.2013

Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6 a Schému štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4.

  • Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
  • Schému štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 21. decembra 2012 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201.

Zdroj: www.nsrr.sk