Tornaľa

03.11.2023

Základné údaje:

Kód obce: 515612
IČO: 00319091
DIČ: 2021132586

Počet obyvateľov: 7 882

Rozloha: 57 768 ha
Prvá písomná zmienka: v roku

Štatutárny zástupca
Mgr, Anna Szögedi, primátorka

Kontaktné informácie
Adresa
Mestský úrad Tornaľa
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Telefón: 047 5511 100

kontakty
Mobil:
Fax:
E-mail: info@mestotornala.sk

kontakty
Web: www.mestotornaľa.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 7:30-11:30 12:00-15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30-11:30 12:00-16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30-11:30 12:00-15:00

História

V obci sú sídliskové nálezy otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, popolnicové pohrebisko pilinskej kultúry zo staršej a mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1245, ale vznikla na staršom osídlení. Názov obce je doložený z roku 1245 ako Kuuy, z roku 1291 ako Tornalya alias Kewy, z roku 1773 ako Tornallya, z roku 1920 ako Tornaľa, z roku 1948 ako Šafárikovo; maďarsky Tornalja. Neskôr sa názov obce zmenil na Tornaľa. V roku 1291 patrila Tornallyayovcom, ktorí tu v roku 1247 mali 46 poddanských port. Obec sa neskôr delila na Vyšnú, zemiansku a Nižnú, poddanskú, ktoré splynuli iba po zrušení poddanstva. V druhej polovici 16. storočia obyvateľstvo utekalo pred Turkami. V roku 1828 mala obec 96 domov a 622 obyvateľov, v roku 1837 mala 708 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a remeslami. Po postavení železnice sa Tornaľa stáva obchodným a správnym strediskom poľnohospodárskeho okolia, v druhej polovici 19. storočia sídlom slúžnovského obvodu. Počas Maďarskej republiky rád bola okresným sídlom Rady robotníkov, roľníkov a vojakov. Do roku 1945 sa poľnohospodársko-remeselnícky charakter obce takmer nezmenil. Mestská organizácia Komunistickej strany Československa bola založená v roku 1922. V roku 1934 bol štrajk poľnohospodárskych robotníkov. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Tornaľa bola dňa 19. 12. 1944 oslobodená vojskami II. ukrajinského frontu. Na 6 týždňov sa stala sídlom štábu maršala Malinovského. V rokoch 1949-1960 bola sídlom okresu. Rozvoj priemyslu stavebných hmôt, potravinárskeho a odevného. Tornaľa ma priznaný štatút mesta.

Čelen – Obec je listinne doložená z roku 1347 ako vlastníctvo Tornallyayovcov. Zanikla koncom 15. storočia.

Králik – Prvýkrát sa listinne spomína z roku 1291 ako vlastníctvo Tehesiovcov, obec sa vyvinula na starších sídliskách pri brode cez Slanú. V roku 1386 mala 26 port. Patrila viacerým zemianskym rodinám. V 17.-18. storočí spustla, pretože ležala pri cesta, po ktorej tiahli vojská. V roku 1828 mala 42 domov a 295 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za I. ČSR obec nadobudla prímestský ráz. V roku 1964 bola pripojená k Tornali.

Lapša – Obec sa spomína od roku 1291. Patrila Tornallyayovcom, spustla za tureckých vojen v polovici 16. storočia a zmenila sa na samotu. V roku 1828 mala 3 domy a 16 obyvateľov.

Súčasnosť

Tornaľa leží na významnej križovatke cestných osí E571 (Rakúsko-) Bratislava– Zvolen – Košice (-Ukrajina) a severojužnou Poprad-Revúca-Tornaľa–Kráľ/Bánréve -Miškolc. Mestom prechádza južná železničná trasa I.kategórie č.160 Nové Zámky/Palárikovo - Zvolen - Košice

Mesto je miestnym ťažiskom osídlenia a centrom (aj sídlom) mikroregiónu a zabezpečuje základné služby pre južnú časť okresu Revúca a juhovýchodnú časť okresu Rimavská Sobota. Ja zároveń priemyselným centrom regiónu.

Tornaľa pozostáva z piatich miestnych častí: Šafárikovo, Behynce, Starňa, Králik a Železné.

V meste je aktívnych veľa spolkov a združení, medzi najdôležitejšie patria:

 • Klub dôchodcov
 • Zmiešaný spevokol Csemadok
 • Slovenský zväz telesne postihnutých
 • Jednota dôchodcov
 • Matica slovenská
 • Divadlo "Buď alebo" pri OZ Pro Gemer
 • Hudobná skupina UNICUM
 • Hudobná skupina – tradície cigánov pri MsKS
 • Divadelná skupina žiakov ZŠ F. Kazincyho
 • Môj domov – Miro dom
 • Združenie aktívnych Rómov
 • Združenie Európa aj pre Rómov
 • Euro Infohouse -Teledom Tornaľa
 • Inteligentný Róm
 • Rozvojový spolok povodia Slanej
 • Spoločnosť kulturálnej antropológie
 • OZ For Human
 • Pro Gemer
 • Združenie moje srdce – Míro Ílo
 • Združenie za spolunažívanie
 • Občianske združenie Radiál
 • Občianske združenie Pre národnostné menšiny
 • Róm ako občan
 • Spoločný život
 • Božena a spol.
 • Cesta nádeje – Láčo drom
 • Farebný svet

Zaujímavosti

 • náučná lokalita Morské oko - zatopená krasová priepasť
 • Činčianska jaskyňa – horizontálna dvojúrovňová jaskyňa
 • reformovaný kalvínsky kostol z 15.storočia
 • kaštieľ Tornalyiovcov s parkom "Zoltánka" s vápencovou skalou a tristoročnými platanmi z 1.polovice 19. Storočia
 • barokovo-klasicistický kaštieľ grófa Szentiványiho v časti Behynce z 50. rokov 18. storočia s rozľahlým parkom
 • klasicistická kúria v časti Šafárikovo postavená v roku 1834
 • novobarokový kaštieľ s parkom z druhej polovice 19. storočia nachádzajúci sa v čast Starňa
 • secesný kaštieľ Hevessyiovcov s parkom z 2.polovice 19. storočia v miestnej časti Starňa
 • klasicistická kúria s parkom z prvej pol. 19. storočia v časti Králik
 • reformovaný ranno-gotický kostol z 13. storočia upravovaný v neogotickom slohu v miestnej časti Králik
 • barokovú socha Sv. Jána Nepomuckého
 • hlavné námestie s historickou zástavbou a pamätníkmi 2.svetovej vojny
 • rímsko-katolícky kostol z roku 1931
 • evanjelický kostol postavený 1933
 • kostol reformovanej cirkvi v miestnej časti Behynce
 • Vybavenosť obce

 • mestský úrad
 • matrika
 • spoločný obecný úrad
 • 2 farské úrady
 • daňový úrad
 • okresný hasičský a záchranný zbor
 • obvodné oddelenie Polície
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 • Obvodný úrad životného prostredia
 • Lesná správa Tornaľa
 • Lesná správa Starňa
 • kultúrny dom
 • verejná knižnica
 • pošta
 • 30 predajní potravinárskeho a zmiešaného tovaru
 • 62 predajní nepotravinového tovaru
 • 2 supermarkety
 • 2 predajne motorových vozidiel
 • 4 predajne súčiastok a náhradných dielov pre motorové vozidlá
 • 4 opravovne motorových vozidiel
 • taxislužba
 • 2 banky, 5 bankomatov
 • 1 poisťovňa
 • 3 lekárne
 • 26 lekárov
 • Poliklinika
 • 2 x rýchla zdravotná pomoc
 • Detský domov Tornaľa
 • Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa
 • stanica opatrovateľskej služby pre deti
 • opatrovateľská služba
 • Klub dôchodcov
 • 3 materské školy
 • 2 základné školy
 • Gymnázium
 • Stredná odborná škola
 • Odbornú učilište internátne
 • Reedukačný domov pre mládež
 • 3 iné vzdelávacie organizácie
 • Centrum voľného času
 • Základná umelecká škola
 • Mestské kultúrne stredisko
 • Mestské služby mesta Tornaľa
 • požiarna stanica
 • amfiteáter
 • 2 múzeá, galéria
 • Dom smútku
 • 2 penzióny
 • turistická ubytovňa
 • chatová osada
 • autokemping
 • plážové kúpalisko
 • 11 občerstvovacích a reštauračných zariadení
 • 5 pohostinstiev
 • cukráreň
 • 3 telocvične
 • 5 iných športových areálov
 • viacúčelový štadión
 • káblová televízia
 • autobusová stanica
 • železničná stanica