Zmluvy

31.10.2023

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (teda aj mikroregión) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je

a) služobná zmluva (zákon o štátnej službe)
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d) odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Broadband infrastructure in region of Slaná - Sajó

Kúpna zmluva (Tomáš Gál)

Mandátna zmluva (Hlaváčová)

Mandátna zmluva (Martin Magic)

Memorandum o partnerstve

Zmluva na zhotovenie projektovej žiadosti (4.1.2022)

Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA _ MR pri Slanej (16.7.2021)

Zmluva o dielo - technicko-materiálne vybavenie AIS_nábytok (18.04.2022)

Zmluva o dielo - technicko-materiálne vybavenie pre AIS_IKT (14.04.2022)

Zmluva o dielo č.1_2011 (Ing. Ladislav Starega)

Zmluva o dielo č.1_2013 s rozpočtom (DUMYS)

Zmluva o dodávke účtovnickych služieb (ASTA)

Zmluva o grantovom účte (22.4.2022)

Zmluva o nájme nebytových priestorov (01.05.2022)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.375_2011_ODDTRFR

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014 (BBSK)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 (BBSK)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 (BBSK)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 (BBSK)

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BVI4

Zmluva o poskytovaní služieb - multifunkčné zariadenie pre AIS (01.07.2022)

Zmluva o poskytovaní služieb (Tomáš Gál)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastiach bezpečnosti a ochrany pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany údajov, GDPR (02.05.2022)

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - telekomunikačné služby_Orange (16.05.2022)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb_Telekom (02.05.2022)

Zmluva o pripojení (internet)

Zmluva oposkytnutí služby č.1_2012 (Gabera)

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

Zmluva o kontokorentnom úvere ( Prima banka 06_2024)

Pohľadávky z účtu ( úver Prima banka 06_2024)

Dohoda o podriadenosti (Prima banka 06_2024)