V Levoči sa konal európsky Leader Fest

08.06.2012

DEKLARÁCIA ÚČASTNÍKOV LEADERFESTU 2012

Medzinárodné podujatie pod názvom LeaderFEST 2012 prilákalo do historického mesta Levoča počas posledných májových dní viac ako 250 zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka z 10 krajín Európskej únie. Okrem tematických workshopov a spoločnej konferencie bol pre účastníkov podujatia i ostatných návštevníkov mesta pripravený bohatý kultúrny program so 455 účinkujúcimi a jarmok remeselných výrobkov i regionálnych produktov, ako aj fakultatívne výlety do územia Miestnej akčnej skupiny LEV.

V utorok 29. mája 2012 privítali organizátori LeaderFESTu prvých 170 návštevníkov, ktorí mali možnosť spoznať históriu mesta Levoča, jeho pamiatky a skvosty regiónu či ochutnať tradičné spišské špeciality počas uvítacieho večera.

Po slávnostnom otvorení LeaderFESTu v stredu 30. mája 2012 ožilo námestie v Levoči jarmokom, kde svoju ľudovú tvorivosť, remeselné výrobky i regionálne produkty prezentovali 47 remeselníci a výrobcovia z rôznych kútov Slovenska. Rovnako pestré regionálne zastúpenie mali aj folklórne súbory, hudobné skupiny a spevácke zbory, ktoré sa svojim celodenným kultúrnym programom postarali o dotvorenie celkovej atmosféry podujatia.

"Počas tohto dňa prebiehali v Mestskom divadle štyri tematické workshopy, kde sa o svoje skúsenosti a podnety k jednotlivým témam podelili prednášajúci zo Slovenska i zo zahraničia" priblížila priebeh podujatia Ing. Andrea Hradiská, PhD., predsedkyňa miestnej akčnej skupiny LEV a Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín.

Jeden z workshopov, ktoré prebiehali doobedu, bol zameraný na komunitne vedený miestny rozvoj ako nástroj predvstupovej politiky EÚ a jeho organizátorom bola Národná sieť MAS Českej republiky. Hlavnými témami prezentujúcich hostí zo zahraničia boli najmä skúsenosti so zavádzaním prístupu Leader v Srbsku a ďalších krajinách Západného Balkánu. Odzneli tu aj informácie o možnosti uplatnenia prístupu Leader kdekoľvek vo svete, pričom boli predstavené snahy o jeho zavedenie v Afrike.

Ďalší doobedňajší workshop, ktorého organizátorom bola Národná Sieť Slovenských MAS, sa venoval mládeži a miestnym obyvateľom ako aktívnym prvkom verejno - súkromného partnerstva. Okrem možností podpory mládežníckych aktivít, bolo predstavených aj niekoľko inšpirujúcich aktivít a projektov zameraných na zapojenie mladých ľudí do rozvoja obcí a regiónov. Popoludní prebiehali súbežne ďalšie dva workshopy organizované Národnou Sieťou Slovenských MAS. Hlavnou témou jedného z nich boli miestne a regionálne produkty a služby, kde bol okrem iného predstavený aj proces tvorby jednotného značenia regionálnych produktov, služieb i podujatí v rámci Slovenska a bohaté skúsenosti s regionálnym značením v ČR. Posledný zo série workshopov sa zaoberal tematikou vidieckeho cestovného ruchu a príkladmi inovatívnych projektov v uvedenej oblasti. Záver dňa patril spoločenskému večeru s kultúrnym programom.

Vo štvrtok 31. mája 2012 sa účastníci LeaderFESTu stretli na spoločnej konferencii, ktorá bola zameraná predovšetkým na budúcnosť prístupu Leader po roku 2013 a jej hlavným spoluorganizátorom bola Národná sieť rozvoja vidieka SR. Viackrát počas konferencie odzneli informácie o posilnení prístupu Leader v budúcom programovacom období, o vyššej podpore a o možnom financovaní miestneho rozvoja z viacerých fondov. Konkrétne predstavy o prístupe Leader v programovacom období 2014 - 2020 predstavili zástupcovia Národnej siete MAS ČR a niekoľko základných podnetov odznelo aj od zástupcov MAS zo Slovenska. Druhá polovica konferencie patrila vedeckému pohľadu na prínosy prístupu Leader a praktickému príkladu podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prístupu Leader, ktorý je realizovaný a financovaný Nitrianskym samosprávnym krajom.

Bodkou za konferenciou i celým podujatím bola deklarácia, ktorá bola prijatá účastníkmi konferencie z 10 krajín EÚ - Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Španielska, Estónska, Lotyšska, Srbska, Veľkej Británie a Francúzska.

Po konferencii sa ešte niekoľkí účastníci LeaderFESTu vybrali na posledný výlet, aby spoznali čaro vidieka v okolí Levoče.

"Teší nás, že sa nám v spolupráci s ostatnými organizátormi LeaderFESTu podarilo zorganizovať úspešný 3. ročník stretnutia zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka, ktorým sme nadviazali na predošlé dva ročníky konané v Hradci nad Moravicí a v Štramberku v Čechách." zhodnotila Ing. Andrea Hradiská, PhD. a dodala, že po vzájomnej dohode hlavných organizátorov sa ďalší ročník podujatia bude konať opäť v Českej republike a v roku 2014 bude štafeta odovzdaná zástupcom MAS z Poľska.

DEKLARÁCIA

účastníkov konferencie LeaderFEST 2012 zo Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Španielska, Estónska, Lotyšska, Srbska, Veľkej Británie, Francúzska ako zástupcov európskej občianskej spoločnosti, podieľajúcich sa na rozvoji vidieka, členov miestnych akčných skupín programu Leader.

My, účastníci konferencie LeaderFEST 2012 v Levoči sa obraciame na vlády a parlamenty svojich krajín, ako i na Európsku komisiu, najmä DG AGRI a DG REGIO, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s touto ponukou:

Hlásime sa k zodpovednosti za splnenie cieľov definovaných v programe Európa 2020, rozpracovaných v návrhu Nariadenia Spoločný strategický rámec EÚ v období rokov 2014 – 2020. Podporujeme metódu Komunitne riadeného miestneho rozvoja.

Preto, aby sa Miestne akčné skupiny v celej Európskej únii mohli do tohto úsilia účinne zapojiť, je nutné vytvoriť MAS tieto predpoklady:

  • Obmedziť centralizované rozhodovanie o rozvoji vidieka, často bez znalostí problémov a používajúc nevhodné postupy i nástroje.
  • Znížiť byrokraciu vo všetkých etapách programov, vzhľadom k tomu, že prehnane detailné dokladovanie administratívnych postupov nezvyšujú kvalitu ani účinnosť programov, ale naopak vyčerpávajú energiu MAS i konečných príjemcov a tým zásadne znižujú efektivitu v realizácii programov.
  • Obmedziť priestor pre korupčné jednania na všetkých úrovniach realizácie operačných programov, posilniť kontrolu zdola občanmi, vytvoriť priestor pre väčšiu publicitu a transparentnosť, od fázy prípravy stratégií až po realizáciu projektov. Boj s korupciou ale zároveň nemôže byť dôvodom pre rast byrokracie.
  • Vytvárať väčší priestor pre iniciatívu občanov, malých podnikateľov i miestnych samospráv zdola nahor, tým obmedziť prístup k fondom pre rôzne dotačné mafie, ktoré v mnohých prípadoch devalvovali zmysluplné využívanie verejných zdrojov a menia tým demokraciu na kleptokraciu!