Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu DPH obciam 

25.01.2012

Pôdôhospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2012 v termíne od 25.01.2012 do 22.02.2012.
na opatrenia:
- 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
- 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
- 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo
- 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

KAM SA ŽIADOSŤ PREDKLADÁ?
Žiadosť sa predkladá na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len "Usmernenie"), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 Usmernenia.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.12.2011 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2. – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER, ktoré sú prílohou č. 1 výzvy zverejnenej na stránke www.apa.sk 
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, 

kontakt: Ing. Katarína Hasaralejková (mobil 0918 612 171) e-mail: katarina.hasaralejkova@apa.sk

Zdroj: PPA