Verejné obstarávanie

31.10.2023

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou sa uverejní v profile verejného obstarávateľa za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho švrťroka v súlade s § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Súhrnná správa o zákazke - Technicko-materiálne vybavenie AIS (IKT)