Výzva FSR - NP TSP

18.01.2012

FSR vyhlásil prvú výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Fond sociálneho rozvoja začína dňom 17. januára 2012 prijímať žiadosti obcí o účasť na národnom projekte Terénna práca v obciach (NP TSP). FSR vyhlásil výzvu FSR-NP TSP-1/2012 na zapojenie sa prvej skupiny obcí do národného projektu TSP v obciach.

Výzva je určená pre obce, ktorým bola v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok, pričom prvá zálohová platba im ešte nebola poskytnutá.

Žiadosti v rámci výzvy č. 1 je možné podávať od 17. januára 2012 do 10. februára 2012. FSR bude postupne vyhlasovať výzvy určené ďalším skupinám obcí.

Súčasná výzva je určená nasledujúcim skupinám obcí:

1. Obciam, ktorým bolo vydané rozhodnutie ministra práce sociálnych vecí a rodiny o schválení žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, ale ešte im nebol zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Obciam, ktorým bol zo strany FSR zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, ale návrh zmluvy o poskytnutí NFP ešte neprijali (t. j. nezaslali ho podpísaný späť FSR) a nezačali s realizáciou projektu.

3. Obciam, ktoré začali realizovať projekt v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, ale nebola im zo strany FSR ešte uhradená zálohová platba (t. j. podpísali zmluvu o poskytnutí NFP, začali z realizáciou projektu, ale nebola im poukázaná zálohová platba na účet).

FSR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na realizáciu národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Tento národný projekt má za cieľ nahradiť doterajší systém podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého prijímateľmi sú obce, a zároveň zvyšovať kvalitu vykonávanej terénnej sociálnej práce. Národný projekt, ktorý sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, je naplánovaný na štyri roky a je naň vyčlenených takmer 30 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Obce majú možnosť zapojiť sa do národného projektu prostredníctvom výziev, ktoré však nemajú charakter výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oprávnené obce zadefinované v jednotlivých výzvach zašlú na FSR iba jednoduchý formulár, prostredníctvom ktorého vyjadria záväzný záujem zapojiť sa do národného projektu a ukončiť doterajší dopytovo orientovaný projekt. V prípade jeho akceptácie zo strany FSR sa v krátkom čase uzatvorí zmluva o spolupráci medzi obcou a FSR.

FSR pripravil pre obce aj možnosť podávania žiadostí priamo prostredníctvom internetu.

Výzva číslo 1 je prvá zo série výziev na účasť na NP, ktoré bude FSR postupne zverejňovať v prvých mesiacoch roka 2012 pre jednotlivé skupiny obcí. Fond sociálneho rozvoja odporúča obciam, ktoré v súčasnosti realizujú projekt zameraný na TSP v rámci niektorých z výziev OP ZaSI a majú záujem zapojiť sa do národného projektu, aby tento ukončili, nakoľko nie je možné paralelné financovanie TSP prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov v rámci národného projektu.