Výzva FSR

04.10.2012

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

Základné informácie

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Rámcová aktivita: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

Hlavná činnosť: vytvorenie pracovných miest pre osoby cieľovej skupiny u prijímateľa

Prijímateľ je povinný udržať vytvorené pracovné miesto rovnakú dobu, na akú mu bola na toto miesto poskytovaná podpora z OP ZaSI.

Podporné činnosti: profesijne zamerané školenie/školenia pre zamestnancov prijatých na pracovné miesto vytvorené v rámci projektu, tútorstvo, riadenie projektu, publicita a informovanosť

Alokácia: 5 706 481.00 EUR

Výzva vyhlásená od: 28.09.2012 do: 31.10.2013

Znenie výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01 (vrátane všetkých príloh)

Oprávnení žiadatelia: VÚC, Úrady práce, ZMO, samosprávy, MNO,

· v prvých troch kolách výzvy budú podporení iba žiadatelia, ktorých žiadosť tvorí súčasť schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu a tí žiadatelia, ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu.

  • v štvrtom kole výzvy môžu byť podporení všetci oprávnení žiadatelia.