Výzva KaHR 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

10.01.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 21. decembra 2012

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy: KaHR-31SP-1201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR),

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava

tel.: 02 / 50 700 831

fax: 02 / 55 571 654

e-mail: info@sacr.sk

webové sídlo: www.sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 3. apríla 2013.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SACR:

- osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod.,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

kód výzvy: "KaHR-31SP-1201";

názov a adresa vykonávateľa (SACR);

názov a adresa žiadateľa;

IČO žiadateľa;

názov projektu;

identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

nápis "Žiadosť o NFP";

nápis "NEOTVÁRAŤ".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SACR (www.sacr.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Prílohy:

1. Formulár ŽoNFP

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu

b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu

c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

d. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu

e. príloha č. 6 – Index bonity

f. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

g. príloha č. 15 – Doklad podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-31SP-1201

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá

6. Výberové kritériá

Kompletná dokumentácia k výzve s kódom KaHR-31SP-1201 (ZIP)

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4.