Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02

10.01.2013

VÝZVA

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os č. 2: Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

V rámci výzvy sa na určité skupiny žiadateľov vzťahuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010)

Vyhlásená: Fondom sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Dátum zverejnenia výzvy:

27.12.2012

Dátum uzavretia výzvy:

priebežne, do 31.10.2013

Termín uzavretia I. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 28.02.2013.

Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.05.2013.

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.10.2013.

ŠPECIFICKÉ CIELE VÝZVY

  • Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny (mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, resp. deti) osamostatniť sa;
  • Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce;
  • Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie;
  • Zvýšenie efektívnosti služieb, rozvoj a profesionalizácia vybraných zariadení sociálnych služieb;
  • Obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom rodinnom prostredí.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

1. Rámcová aktivita - 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti.

Rámcová aktivita 2.1.1 bude napĺňaná 5 skupinami činností.

Na každú skupinu činností (v prípade, ak si žiadateľ vyberie viac skupín činností) musí žiadateľ predložiť samostatnú žiadosť o NFP.