Výzva na predkladanie žiadostí v rámci programov pre mládež

06.11.2013

Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020

Programy PRE MLÁDEŽ nadväzujú priamo na Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Programy PRE MLÁDEŽ nadväzujú tiež na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2020, ktorá zdôrazňuje podporu väčšej investície do oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú. Programy sú priamym nástrojom na podporu napĺňania cieľov Stratégie.

V rámci politického rámca pre spoluprácu v oblasti mládeže v EÚ podporujú programy tiež Stratégiu EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže

Od 4. novembra 2013 je zverejnená výzva na nový program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou.

Výzva je zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na členskom princípe. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku, pričom program PODPORA rozvíja v prostredí mládežníckych organizácií tieto prvky: demokracia, transparentnosť, trvalý rozvoj, rovnosť a inklúzia, systém a kvalita, synergia a vzájomné dopĺňanie a prepájanie existujúcich nástrojov, spolupráca a partnerstvá, bezpečnosť a ochrana mládeže a zviditeľňovanie práce s mládežou.

Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 16. decembra 2013 do 12:00 hod.

Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 16. decembra 2013

Osobne do 16. decembra 2013 do 14:30 hod

Výzvu nájdete na stránke IUVENTA v časti Granty a na stránke www.minedu.sk.

Program PODPORA/R/2014:

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež

Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež

Informačný list základného kolektívu

Zdroj: IUVENTA