Výzva: Podpora a ochrana ľudských práv

04.02.2013

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD LP/2013

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd LP/2013.

Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2013 je 900 000 EUR.

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.

Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 25. marca 2013.

Všetky potrebné informácie o predkladaní žiadostí sú uvedené v texte výzvy a jej prílohách:

Výzva je vyhlásená na obdobie dvoch mesiacov, posledným dňom na predkladanie žiadostí je 25. marec 2013.

Text výzvy

Link na zverejnenú výzvu:

https://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod 

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte počas pracovnej doby pracovníkom odboru ľudských práv ministerstva na t. č.: 02/5978 3787, 02/5978 3788 alebo e-mailom na adresy: milan.vrbovsky@mzv.sk , dana.srponova@mzv.sk .