Výzva: Podpora rozmanitosti v kultúre a umení

22.02.2014

Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt:

Zameranie: Národné kultúrne pamiatky SR - Obnovené, renovované a chránené kultúrne dedičstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT01)

 • Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu
 • Príloha č. 2 - Zoznam priorizovaných pamiatok
 • Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt
 • Príloha č. 4 - Výberové kritériá
 • Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa
 • Príloha č. 6 - Štatút výberovej komisie
 • Príloha č. 7 - Rokovací poriadok výberovej komisie
 • Príloha č. 8- Opis projektu v anglickom jazyku
 • Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt

Oznámenie o otvorení opatrenia A v rámci bilaterálneho fondu

 • ! Oznam o termíne uskutočnenia seminára pre budúce partnerstvá !
 • Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu
 • Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu z bilaterálneho fondu

FAQ k výzve CLT01

Uzávierka prijímania žiadostí: 15.4.2014 do 24,00 hod

Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt:

Zameranie: Hrady, opevnenia a mestské paláce - Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT02)

 • Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu
 • Príloha č. 2 – Zoznam oprávnených národných kultúrnych pamiatok
 • Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt
 • Príloha č. 4 - Výberové kritériá
 • Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa
 • Príloha č. 6 - Štatút výberovej komisie
 • Príloha č. 7 - Rokovací poriadok výberovej komisie
 • Príloha č. 8- Opis projektu v anglickom jazyku
 • Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt

Oznámenie o otvorení opatrenia A v rámci bilaterálneho fondu

 • ! Oznam o termíne uskutočnenia seminára pre budúce partnerstvá !
 • Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu
 • Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu z bilaterálneho fondu

FAQ k výzve CLT02

Uzávierka prijímania žiadostí: 15.4.2014 do 24,00 hod

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá k aktuálne vyhláseným výzvam CLT01 a CLT02

Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR organizuje dňa 12.3.2014v ÚZ Hotel Bôrik:


o 10.00 hod. INFORMAČNÝ DEŇ
o 13.00 hod. SEMINÁR PRE BUDÚCE PARTNERSTVÁk aktuálne vyhláseným výzvam CLT01 a CLT02.
Prihlasovanie na informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá je možné len prostredníctvom webového formulára.
Žiadosti o prihlásenie zasielané emailom / telefonicky nebudú zo strany správcu programu akceptované.
Maximálny počet osôb za jednu inštitúciu: 2