Výzva pre obce PRV Opatrenie 3.4.1

12.03.2013

Oznámenie č. 72 zo dňa 08.03.2013 (Výzva č. 2013/PRV/27)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1622/2013, zo dňa 26.02.2013, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy /

Opatrenie 3.4.1. "Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo." oblasť investícií týkajúcich sa infraštruktúry širokopásmového internetu

Podporované aktivity: investície do infraštruktúry širokopásmového internetu.

Územie: Banskobystrický a Prešovský kraj

Oprávnený žiadateľ: Obce, ktoré nie sú pólmi rastu, sú tzv. bielymi miestami z hľadiska pokrytia internetom (podľa štúdie realizovateľnosti OPIS "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu"), majú do 500 obyvateľov (k 31.12.2006)

Bielym miestom je taká obec, ktorá nie je pokrytá širokopásmovými službami ani čiastočne (Zoznam bielych miest)

Maximálna výška podpory: 151 500 EUR

Alokácia prostriedkov:

  • Banskobystrický kraj 3 573 334 EUR
  • Prešovský kraj 3 093 333 EUR

Oprávnené činnosti:

  • vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);
  • budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).

Predkladanie žiadostí: od 19.08.2013 do 30.08.2013