Vyzva ROP-2.1b Podpora komunitných centier

03.12.2013

Výzva ROP

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Dátum platnosti: od 29. 11. 2013 do 10. 3. 2014

Kód vyzvy: ROP-2.1b-2013/01


Zdroj: MPaRV SR