Výzva ROP - Komunitné centrá

21.02.2012

Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie:

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – podpora komunitných centier LSKxP - ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 20.2.2012 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnená nasledovná výzva:

ROP-2.1b-2012/01 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP – podpora komunitných centier

Oprávnení žiadatelia: obec, mestská časť – úspešní žiadatelia LSKxP v nadväznosti projekt z opatrenia 2.1. ROP schváleného v rámci LSKxP

Výška podpory:

Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory:

- Rekonštruované zariadenia: do 125 000 eur

- Novovybudované zariadenia : do 170 000 eur

Komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory:

- Rekonštruované zariadenia: do 165 000 eur

- Novovybudované zariadenia : do 225 000 eur

Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory:

- Rekonštruované zariadenia: do 205 000 eur

- Novovybudované zariadenia : do 280 000 eur

Finančná spoluúčasť žiadateľa: min 5%

Termín vyhlásenia výzvy: 20.02.2012

Termín sprístupnenia internetovej rezervácie termínu: 19.03.2012 od 10.00 hod

Termín ukončenia výzvy: 28.09.2012

Zdroj: www.ropka.sk